Preklad – náročné cvičenie pre mozog

  

"Európskym jazykom je preklad." (Umberto Eco)

 

Prekladatelia pracujú s písaným textom na rozdiel od tlmočníkov, ktorí používajú hovorené slovo. Profesionálni prekladatelia prekladajú z cudzieho jazyka do svojho materinského, aby výsledný text znel čo najprirodzenejšie a najplynulejšie. Ale čo presne táto práca obnáša? 

 

Sprostredkovanie odkazu

 

Preklad je predovšetkým o komunikácii, kde si každý prekladateľ musí položiť otázku:„ Ako mám sprostredkovať tento odkaz?“ Dobrý preklad by mal mať na čitateľa rovnaký účinok ako pôvodný text. Ak vás originál rozosmial alebo prebudil vašu zvedavosť, preklad by mal urobiť to isté. Na to však musí prekladateľ naozaj rozumieť, čo je v texte napísané: poznať nielen význam slov, ale aj zmysel textu, teda odkaz, ktorý chce autor sprostredkovať.


Takže ak máme prekladať správne, musíme brať do úvahy nielen štruktúru a gramatické väzby, ale aj kontext a štýl originálu, ako aj rôzne významové odtiene vyjadrené synonymami alebo slovnými hračkami.

 

Rôzne vedomosti

 

V závislosti od typu textu môže preklad vyžadovať určité odborné vedomosti, napr. v oblasti elektroniky, finančníctva, lekárskej vedy, chémie či botaniky (napr. názvy mechanických súčiastok alebo chemických látok) alebo kultúrne a štylistické schopnosti (aby prekladateľ znovu vytvoril rým alebo hádanku). Niekedy sa vyžaduje oboje, napríklad pri preklade softvérových balíkov.

 

Prispôsobenie prekladu kultúre

 

Každý jazyk má hlboké korene vo svojom osobitnom kultúrnom, spoločenskom a zemepisnom prostredí. Mnohé pojmy v jednom jazyku jednoducho nemajú svoj ekvivalent v inom jazyku. V týchto prípadoch musia prekladatelia na opis podobných slov prísť s novým slovným spojením.


Mnohé texty odrážajú určité kultúrne osobitosti do takej miery, že preklad musí byť pre každú cieľovú skupinu iný, aby mu ľudia v určitej krajine alebo z určitej kultúry porozumeli. Ak by sme mali napríklad za úlohu preložiť anglickú vedomostnú spoločenskú hru do španielčiny, museli by sme zohľadniť aj to, či sa španielska verzia bude predávať v Španielsku alebo v Južnej Amerike. Tomuto sa hovorí „lokalizácia“.

 

Živý jazyk

 

Ďalším úskalím je, že slovná zásoba sa mení veľmi rýchlo. Človek je bytosť tvorivá, ktorá nielen vymýšľa nové slová, ale aj tie staré používa novým spôsobom. Je to jedna z najnáročnejších a zároveň najzaujímavejších stránok prekladu, pretože od prekladateľov vyžaduje tvorivý prístup a vyjadrenie takýchto pojmov novým spôsobom vo vlastnom jazyku.

Vyhľadanie významu slova v slovníku predstavuje len prvý krok prekladu. Kontext, v ktorom je slovo použité, môže ovplyvniť výber iného výrazu ako toho, ktorý navrhuje slovník.

 

Prevzaté zo stránky Európskej komisie.