O hindčine

  

 • Hindčina je novoindoárijský jazyk.
 • Hovorí sa ňou hlavne v strednej a severnej Indii.
 • Je to jeden z 23 oficiálnych jazykov Indie a jeden z najpoužívanejších jazykov v krajine.
 • Je to tretí najrozšírenejší jazyk na svete po čínštine a angličtine.
 • Slovo hindí pochádza z perzštiny a znamená "indický". 
 
 
NIEČO Z GRAMATIKY

 

 • Podstatné mená rozlišujú mužský a ženský rod. Pravidlá priradenia slov k rodom sú zložité, ale často platí, že mená rodu mužského končia na , ženského na
 • Podstatné mená rozlišujú 2 pády v jednotnom čísle (priamy a nepriamy) a 3 pády v množnom čísle (priamy pád, nepriamy pád a vokatív). Na tvorenie nepriameho pádu sa používajú záložky. Záložky alebo postpozície sú analógiou predložiek, ktoré sú v iných jazykoch. 
 • V 2. osobe sa používajú 3 úrovne zdvorilosti:

Zámeno तू (2. osoba jednotného čísla) sa používa pri modlitbách ako oslovenie boha, v poézii a smerom k malým deťom. Inak je výrazom veľkej dôvernosti alebo pohŕdania.

Zámeno तुम (2. osoba množného čísla s významom čísla jednotného i množného) sa používa vo vzťahu k sluhom, drobným obchodníkom, obyčajným dedinčanom a všeobecne osobám nižšieho spoločenského postavenia; tiež k blízkym priateľom, ktorým by sme v slovenčine tykali.

Najzdvorilejšie je zámeno आप āp, ktoré sa používa s 3. osobou množného čísla vo vzťahu k spoločensky vyššie postaveným osobám.

 • Používanie osobných zámien ako podmetu nie je povinné.

Slovosled vo vete

 • Základný slovosled je podmet – predmet- sloveso.
 • Prívlastok sa kladie pred podstatné meno, ktoré rozvíja.
 • Príslovkové určenie zvyčajne stojí pred slovesom alebo pred predmetom, často je ale tiež na začiatku vety. Určenie času sa kladie pred určenie miesta. Zápory sa spravidla kladú pred sloveso.

 

Číslovky

 

एक

ēk

jeden

दो

dva

तीन

tīn

tri

चार

čār

štyri

पांच

pāňč

pät

छह

čhah

šesť

सात

sāt

sedem

आठ

āṭh

osem

नौ

nau

deväť

दस

das

desať