O DIE (Diploma Internacional de Español)

D. I. E. (Diploma Internacional de Español) je medzinárodne platný jazykový certifikát určený pre záujemcov už od veku 7 rokov. Certifikát potvrdzuje jazykovú zdatnosť v španielčine v hovorenej, písomnej alebo oboch formách v súlade s CEFR.

Diplomy majú celosvetovú platnosť

 

DELENIE SKÚŠOK D.I.E.

A. desiať úrovní v ústnej forme, od základnej úrovne po úplné ovládanie jazyka (Elemental, Básico, Intermedio, Avanzado, Superior a Dominio) 

B. šesť úrovní v písomnej forme, vypracovaných v súlade s CEFR (v španielčine Marco de Referencia Europeo) od úrovne Elemental-A1, Básico-A2, Intermedio-B1, Avanzado-B2, Superior-C1 až po Dominio-C2.

C. tri špecializácie: obchod, turizmus a zdravotníctvo. Pre účasť na tomto type skúšok je potrebné mať úroveň španielčiny Avanzado a vyššie.

 

VÝHODY SKÚŠOK

 • Skúšky sa realizujú počas celého roka, takže kandidáti sa ich môžu zúčastniť vtedy, keď im to najlepšie vyhovuje. 
 • Obsah ústnej skúšky je flexibilný a sám kandidát si môže vybrať témy na konverzáciu.
 • Nie je potrebné absolvovať všetky úrovne skúšky na to, aby bolo možné absolvovať úroveň “dominio”.
 • Ústna a písomna skúška sú samostatné. Kandidát môže zložiť obe formy alebo iba jednu z nich, z ktorej potom obdrží Diplom. Dokonca si môže zvoliť rôzne úrovne skúšky v ústnej forme a v písomnej forme (napríklad v ústnej Avanzado a v písomnej Intermedio a pod.).
 • V prípade, že kandidát úspešne spraví len niektorú z foriem skúšok, písomnú alebo ústnu, obdrží diplom korešpondujúci s formou, ktorú úspešne absolvoval. 

 

HODNOTENIE A VÝSLEDKY

Maximálny počet bodov za skúšku je 100, ktorými sa hodnotí plynulosť, výslovnosť, porozumenie, gramatická správnosť a slovná zásoba.

Na úspešné absolvovanie skúšok a získanie diplomu D.I.E. je potrebné dosiahnuť 65% z celkového počtu bodov v každom z vyššie uvedených hodnotiacich kritérií (plynulosť...). Pri dosiahnutí viac ako 85% kandidát získa diplom s vyznamenaním.

Výsledky ústnej formy skúšok sú k dispozícii zvyčajne v deň účasti na skúške a výsledky písomnej formy do 45 dní odo dňa absolvovania skúšky. Písomné skúšky sa opravujú a hodnotia univerzitou v Španielsku.

Pri letných termínoch skúšok (jún - august) sa testy opravujú až po prázdninách v septembri, preto sú výsledky písomných skúšok posunuté.

Diplomy sú úspešným kandidátom následne zasielané v rámci 60 – 90 dní.

Akreditované skúšobné centrá pre DIE používajú nasledovné logo: 

POPIS, TRVANIE A PRÍKLADY PÍSOMNÝCH AJ ÚSTNYCH SKÚŠOK PODĽA ÚROVNÍ NÁJDETE NIŽŠIE

 

TERMÍNY A POPLATKY 

 

C O R R E S P O N D E N C I A S

 

D.I.E NIVELES ORAL ESCRITO CEFR
  1    
Elemental 2 Elemental A1 
  3    
Básico 4 Básico  A2
  5    
Intermedio 6 Intermedio  B1
  7    
Avanzado 8 Avanzado  B2
Superior 9    C1
Dominio 10 Dominio  C2

Especializados

 • Negocios
 • Turismo
 • Salud
Especializado Especializado --

 

EXÁMENES ESPECIALIZADOS

FIDESCU ha desarrollado el Diploma Internacional de Español en diferentes especializaciones: Negocios, Turismo y Salud. 

Los candidatos que deseen presentarse a estas pruebas deberán tener un nivel avanzado de la lengua española y amplios conocimientos del vocabulario exigido para cada especialización.  

 

VENTAJAS DE D.I.E.  

 • Los exámenes se realizan a lo largo de todo el año, por lo que los candidatos podrán presentarse a la convocatoria que más les convenga.
 • Los contenidos del examen D.I.E oral son flexibles y variados, el propio candidato puede elegir los temas de conversación que sean de su interés.
 • No es necesario presentarse a todos los niveles hasta alcanzar el nivel “dominio”.
 • Los candidatos podrán presentarse indistintamente a la prueba oral, la escrita o ambas.
 • El candidato podrá elegir diferentes niveles para las pruebas escritas y las orales, en función de sus conocimientos de la lengua espańola.
 • En el supuesto de que el candidato aprobase sólo una de las pruebas, escrita u oral, recibiría el diploma correspondiente a la parte superada.  

 

RESULTADOS Y DIPLOMAS

Los resultados obtenidos en la prueba oral podrán ser facilitados el mismo día en que se realicen las pruebas.

Los de las pruebas escritas se proporcionarán a los 45 días a partir de la fecha del examen.

Los diplomas se enviarán posteriormente en un plazo de entre 60 y 90 días.  

 

CONVOCATORIAS Y TARIFAS

POPIS SKÚŠOK D. I. E.

EXÁMENES ORALES - NIVEL ELEMENTAL (A1)

 

Táto úroveň má dva stupne: 1 a 2

 

FORMÁT

 

Obidva stupne na tejto úrovni skúšky pozostávajú len z jednej formy: konverzácie so skúšajúcim v trvaní 6 alebo 7 minút.

Dialóg vedie skúšajúci.

 

STUPEŇ (GRADO) 1

 

Trvanie skúšky: 6 minút

 

Kandidát odpovedá na otázky skúšajúceho na nasledujúce témy:

 • Pozdravy a rozlúčky (neformálne)
 • Základné osobné informácie (meno, vek, adresa, povolanie)
 • Číslovky O - 20
 • Národnosti
 • Štáty
 • Farby
 • Hodiny
 • Každodenné aktivity
 • Dni v týždni, mesiace, ročné obdobia (dátumy)
 • Hláskovanie slov

 

Lingvistický obsah

 

 • Niektoré predložky ako sú "en", "a" alebo "de"
 • Krátenie AL /DEL
 • Slovesá "ser" a "estar" v prítomnom čase (všetky osoby) a základné rozdiely medzi nimi. Prídavné mená: rod a číslo
 • 1ª a 2ª osoba prítomného času
 • Zvratné slovesá: LLAMARSE
 • Osobné zámená: YO a TÚ
 • Základné opytovacie zámená
 • Úvod do privlastňovacích zámen
 • Ukazovacie prídavné mená a zámená

 

VZOR KONVERZÁCIE MEDZI SKÚŠAJÚCIM A KANDIDÁTOM

 

SKÚŠAJÚCI

 

¡Buenos días! ¿Cómo te llamas?

¿Cómo estás?

¿De dónde eres? ¿Cuál es tu nacionalidad?

¿Cuántos años tienes?

¿Dónde vives?

¿Cuántos bolígrafos hay aquí?

¿Qué es esto? ¿Cómo se deletrea? ¿De qué color es?

¿Qué hora es?

¿Qué día es hoy?

¿Cuándo es tu cumpleaños?

¿Ahora es primavera?

¿A qué hora te levantas?

 

KANDIDÁT

 

¡Hola! Me llamo________

Estoy bien/un poco nervioso/a, ...

Soy de Irlanda / Soy irlandesa.

Tengo doce años.

Vivo en Valladolid, en la calle…

Hay tres bolígrafos.

Es un libro; L-i-b-r-o; es blanco y rojo.

Son las tres y media.

Hoy es doce de enero.

Mi cumpleaños es el 19 de marzo.

No, es invierno.

Me levanto a las ocho.

 

STUPEŇ (GRADO) 2 (SEFR A1)

 

Trvanie skúšky: 7 minút 

 

Kandidát odpovedá na otázky skúšajúceho na nižšie uvedené témy:

 

 • Pozdravy a rozlúčky (formálne)
 • Voľný čas
 • Spôsoby dopravy
 • Orientácia
 • Členovia rodiny
 • Potraviny
 • Opis charakteru osôb
 • Zvieratá
 • Fyzický opis osôb
 • Trieda
 • Povolania
 • Číslovky 0 – 100 (váhy, ceny...)

 

Lingvistický obsah 

 

 • Prítomný čas jednoduchý - časovanie slovies –AR, -ER, -IR (používanie 3ª osoby jednotného a množného čísla)
 • USTED.
 • Úvod do nepravidelných slovies: ir (se), tener, hacer, venir, conocer
 • Výrazy so slovesom "tener"
 • Presente del verbo "haber"
 • Úvod do členov – určitý a neurčitý člen vo vzťahu so slovesami ESTAR a HAY
 • Sloveso "gustar" a iné podmetové slovesá
 • Ďalšie predložky
 • Základné používanie "ser" a "estar"
 • Privlastňovacie prídavné mená a zámená
 • Prídavné mená popisujúce vzhľad a charakter osôb
 • MUY /MUCHO
 • Opytovacie zámená
 • "Estar + gerundio"
 • Prítomný čas zvratných slovies

 

VZOR KONVERZÁCIE MEDZI SKÚŠAJÚCIM A KANDIDÁTOM

 

SKÚŠAJÚCI

 

¿Qué haces los lunes / martes…?

¿Cuándo estudias / ves la tele…?

¿Cómo es tu padre / madre…?

¿A qué se dedica?

¿Hay un banco por aquí?

¿Dónde está el Ayuntamiento /el hospital…?

¿Cómo vas al colegio?

¿Cómo va tu padre / madre a trabajar?

¿Qué haces en tu tiempo libre?

¿Qué haces un día normal de escuela/ trabajo...?

¿Te gusta el cine / el fútbol…?

¿Te gusta el pescado?

¿Cuándo comes pescado?

¿Cuánto vale…?

 

KANDIDÁT

 

Estudio español, juego al fútbol…

Estudio/ Veo la tele todos los días por la tarde.

Mi madre es alta, tiene el pelo castaño…

Es abogada.

Sí, hay uno cerca del parque.

Está en el centro de la ciudad.

Voy en autobús.

Mi padre va en coche.

Veo la tele , escucho música…

Me levanto a las ocho, me ducho y…

Sí, me gusta mucho…

No, no me gusta.

Como pescado pocas veces.

Vale…

¿De quién es esa camiseta?

¿Te gustan los animales domésticos?

¿Tienes un animal en casa?

¿Tienes hambre ahora?

¿Qué cosas hay en esta clase?

¿Qué estás leyendo actualmente?

Es mía / de un amigo/a…

Sí / No.

Sí, tengo un…

No, no tengo hambre; tengo sed.

Hay una pizarra, una ventana...

Estoy leyendo un libro que se llama…

  

Consiste de los grados 1 y 2

 

FORMATO

 

Todos los exámenes en este estadio consisten en una única prueba: una conversación con el examinador de una duración de 6 ó 7 minutos. 

El diálogo es iniciado por el examinador.

 

GRADO 1

 

Duración de la prueba: 6 minutos 

El candidato contestará a las preguntas que el examinador le formule sobre los siguientes temas:

 • Saludos y despedidas informales
 • Información básica personal
 • Números
 • Nacionalidades
 • Estaciones
 • Colores
 • Horas
 • Actividades cotidianas de la vida diaria
 • Días de la semana, meses del año y estaciones

 

El candidato ha de poder expresar la siguiente información:

 

 • Saludos y despedidas
 • Presentarse y presentar a otros
 • Preguntar y contestar sobre nombre y nacionalidad
 • Preguntar y contestar sobre direcciones y teléfonos
 • Descripciones físicas elementales
 • Números del 0 al 20
 • Hablar de horas y fechas
 • Deletrear palabras

 

Contenidos linguísticos  

 

 • Algunas preposiciones como "en", "a" o "de".
 • Contracciones AL /DEL.
 • Verbos "ser" y "estar" en presente (todas las personas) y distinciones básicas entre uno y otro.
 • Adjetivos: el género y el número.
 • 1ª y 2ª persona del presente de otros verbos.
 • Introducción a los verbos reflexivos: LLAMARSE.
 • Pronombres personales: YO y TÚ.
 • Partículas interrogativas más básicas.
 • Introducción a los adjetivos posesivos.
 • Adjetivos y pronombres demostrativos.
 • Gentilicios.

 

MODELO DE CONVERSACIÓN ENTRE EXAMINADOR Y CANDIDATO

 

EXAMINADOR

 

¡Buenos días! ¿Cómo te llamas?

¿Cómo estás?

¿De dónde eres? ¿Cuál es tu nacionalidad?

¿Cuántos años tienes?

¿Dónde vives?

¿Cuántos bolígrafos hay aquí?

¿Qué es esto? ¿Cómo se deletrea? ¿De qué color es?

¿Qué hora es?

¿Qué día es hoy?

¿Cuándo es tu cumpleaños?

¿Ahora es primavera?

¿A qué hora te levantas?

 

CANDIDATO

 

¡Hola! Me llamo________

Estoy bien/un poco nervioso/a, ...

Soy de Irlanda / Soy irlandesa.

Tengo doce años.

Vivo en Valladolid, en la calle…

Hay tres bolígrafos.

Es un libro; L-i-b-r-o; es blanco y rojo.

Son las tres y media.

Hoy es doce de enero.

Mi cumpleaños es el 19 de marzo.

No, es invierno.

Me levanto a las ocho.

 

GRADO 2 (A1)

 

Duración de la prueba: 7 minutos

 

En esta ocasión el candidato contestará a las preguntas que el examinador le formule sobre los temas que a continuación se detallan:

 

 • Saludos y despedidas formales
 • Tiempo libre
 • Medios de transporte
 • Direcciones
 • Miembros de la familia
 • Alimentos
 • Descripción del carácter de personas
 • Animales
 • Descripción física de personas
 • La clase
 • Profesiones

 

El candidato ha de saber:

 

 • Preguntar y contestar sobre la existencia de lugares y objetos
 • Describir con mayor precisión objetos y a personas
 • Hablar sobre determinadas actividades
 • Identificar a las personas por sus características
 • Números del 0 al 100
 • Hablar de cantidades, precios, monedas, etc.
 • Hacer la compra: elementos necesarios y su precio 

 

Contenidos linguísticos 

 

 • Presente de verbos pertenecientes a las tres conjugaciones (se ha de aprender, sobre todo, a
 • utilizar la 3ª persona del singular y del plural).
 • USTED.
 • Introducción a los verbos irregulares: ir (se), tener, hacer, venir, conocer.
 • Expresiones usuales con el verbo "tener".
 • Presente del verbo "haber".
 • Introducción a los artículos determinados / indeterminados en relación con ESTAR y HAY.
 • El verbo "gustar" y otros verbos pronominales.
 • Ampliación de preposiciones.
 • Usos básicos de "ser" y "estar".
 • Adjetivos y pronombres posesivos en su totalidad.
 • Adjetivos para hablar del físico y del carácter de las personas.
 • MUY /MUCHO.
 • Pronombres interrogativos.
 • "Estar + gerundio".
 • Presente de verbos reflexivos.

 

MODELO DE CONVERSACIÓN ENTRE EXAMINADOR Y CANDIDATO

 

EXAMINADOR

 

¿Qué haces los lunes / martes…?

¿Cuándo estudias / ves la tele…?

¿Cómo es tu padre / madre…?

¿A qué se dedica?

¿Hay un banco por aquí?

¿Dónde está el Ayuntamiento /el hospital…?

¿Cómo vas al colegio?

¿Cómo va tu padre / madre a trabajar?

¿Qué haces en tu tiempo libre?

¿Qué haces un día normal de escuela/ trabajo...?

¿Te gusta el cine / el fútbol…?

¿Te gusta el pescado?

¿Cuándo comes pescado?

¿Cuánto vale…?

 

CANDIDATO

 

Estudio español, juego al fútbol…

Estudio/ Veo la tele todos los días por la tarde.

Mi madre es alta, tiene el pelo castaño…

Es abogada.

Sí, hay uno cerca del parque.

Está en el centro de la ciudad.

Voy en autobús.

Mi padre va en coche.

Veo la tele , escucho música…

Me levanto a las ocho, me ducho y…

Sí, me gusta mucho…

No, no me gusta.

Como pescado pocas veces.

Vale…

¿De quién es esa camiseta?

¿Te gustan los animales domésticos?

¿Tienes un animal en casa?

¿Tienes hambre ahora?

¿Qué cosas hay en esta clase?

¿Qué estás leyendo actualmente?

Es mía / de un amigo/a…

Sí / No.

Sí, tengo un…

No, no tengo hambre; tengo sed.

Hay una pizarra, una ventana...

Estoy leyendo un libro que se llama… 

EXÁMENES ORALES - NIVEL BÁSICO (A2)

  

Táto úroveň má dva stupne: 3 a 4

 

FORMÁT

 

Skúšky trvajú 10 minút a pozostávajú z 2 častí:

Prvá časť: 3 a 4 minúty

Druhá časť: 6 a 7 minút

 

PRIEBEH

 

V prvej časti skúšky kandidát rozpráva o niektorej z tém určených pre túto úroveň, na ktorú sa vopred pripravil. Odporúča sa priniesť si rôzne podporné materiály ako sú letáky, fotografie, prospekty, výstrižky z tlače, atď., ktoré sa viažu ku vybranej téme. 

V druhej časti kladie skúšajúci kandidátovi otázky na danú tému a všeobecné otázky.

 

STUPEŇ (GRADO) 3

 

Trvanie skúšky: 10 minút 

Kandidát rozpráva na tému, ktorú si zvolil z nasledujúcich tém:

 • Prázdniny a cestovanie (orientácia v meste, cestovné poriadky, opis miesta)
 • Záľuby
 • Dom: izby a nábytok
 • Oblečenie
 • Zvyky
 • Bary y reštaurácie
 • Porovnávanie krajín
 • Číslovky 100 - 1000

 

Lingvistický obsah

 

 • Prítomný čas nepravidelných slovies
 • Rozkazovací spôsob
 • Predprítomný čas (pravidelné slovesá)
 • Minulý čas jednoduchý (pravidelné slovesá)
 • Acordarse de que + indefinido
 • Príslovky množstva
 • Negatív: NADA, NADIE
 • ANTES DE + INFINITIVO / DESPUÉS DE + INFINITIVO
 • Predložky + osobné zámená
 • Predložky miesta a času
 • Výrazy času a frekvencie
 • Osobné zámená priamy a nepriamy predmet
 • Fráza " ir a + infinitivo"
 • Stupňovanie prídavných mien

 

VZOR KONVERZÁCIE MEDZI SKÚŠAJÚCIM A KANDIDÁTOM

 

SKÚŠAJÚCI

 

¿Es Madrid más grande que Barcelona?

¿Tienes hermanos?

¿Eres el menor de los hermanos?

¿Qué haces en tu tiempo libre/ después de…?

¿Cada cuánto tiempo vas al dentista/ al cine/…?

¿Tomas mucha leche / café /…?

¿Cómo es tu habitación? Descríbela.

¿Qué llevas puesto hoy?

¿Qué tiempo hace hoy? ¿Está lloviendo?

¿Qué película has visto últimamente?

¿Te gustó?

¿Qué vas a hacer mañana?

¿Qué has hecho esta mañana?

 

El examinador dará una orden al candidato a fin de cerciorarse de que conoce el imperativo.

 

KANDIDÁT

 

Sí, Madrid es un poco más grande que …

Sí, tengo dos hermanas.

No, soy el mayor.

Me gusta ir al cine/ leer…

Todas las semanas…

Sí, dos vasos todas las mañanas.

Mi habitación es grande. La cama está…

Llevo un jersey azul y…

Hace mucho calor. No, no está lloviendo.

La última película que he visto ha sido...

Sí, me gustó mucho.

Voy a ir a ...

Me he levantado a las 9, ...

 

STUPEŇ (GRADO) 4 (SEFR A2)

 

Trvanie skúšky: 10 minút 

Kandidát si vyberie jednu z nižšie uvedených tém, ktorú si vopred pripraví a na ktorú následne nadviaže aj konverzícia so skúšajúcim. 

 • Obchody a nakupovanie
 • Práca a povolania: povinnosť
 • Počasie: atmosferické javy
 • Časti tela
 • Telefonický rozhovor, získavanie informácií, zanechanie odkazu
 • Salir: výhovorky a ospravedlnenia
 • Číslovky nad 1000

 

Lingvisticky obsah

 

 • Minulý čas jednoduchý (nepravidelné slovesá)
 • Impreferktum – vyjadrenie zvyku
 • Nepravidelné imperfektum
 • "Me gustaría" / "Querría"
 • Časové príslovky.
 • Tener que + infinitivo / Hay que + infinitivo
 • Osobné zámená priamy a nepriamy predmet

 

VZOR KONVERZÁCIE MEDZI SKÚŠAJÚCIM A KANDIDÁTOM

 

SKÚŠAJÚCI

 

¿Dónde compramos pan?

¿Qué compraste para tu madre en Navidad?

¿Dónde lo compraste?

¿Por qué lo compraste allí?

¿Dónde te gustaría trabajar en el futuro? ¿Por qué?

¿Qué haces los fines de semana?

¿Te gusta el cine?

¿Dónde fuiste de vacaciones el año /mes pasado?

¿Qué hacías por las mañanas?

¿Qué viste en...?

Dime alguna de las cosas que hiciste allí.

 

KANDIDÁT

 

Lo compramos en la panadería.

Le compré un pañuelo azul.

En un centro comercial.

Porque me gustan los centros comerciales…

Me gustaría trabajar con ordenadores.

Porque quiero hacer videojuegos.

Salgo con mis amigos…

Sí, me gusta mucho, pero…

Fui a Barcelona a ver a mi hermana.

Desayunaba temprano, tomaba el sol, nadaba en el mar...

Vi los lugares más famosos

Visité varios museos, saqué fotografías...

 

Skúšajúci uvedie rôzne časti tela, na ktoré kandidát musí ukázať.

Takisto je možná simulácia telefonického rozhovoru, či rozhovoru medzi priateľmi ako pôjdu von cez víkend, pričom sa očakáva, že kandidát sa vo svojej úlohe ospravedlní, že nemôže ísť von.

 

Consiste de los grados 3 y 4.

 

FORMATO

 

Los exámenes consisten en una única prueba de 10 minutos.

El examen constará de dos partes:

Primera parte: de 3 a 4 minutos

Segunda parte: de 6 a 7 minutos

 

PROCEDIMIENTO

 

En la primera parte del examen el candidato podrá hablar sobre cualquier tema de los propuestos para este nivel y que previamente habrá preparado. Se le recomienda llevar al examen material de apoyo como pueden ser folletos, prospectos, anuncios, guías, recortes de prensa, fotografías, etc., que ilustren el tema elegido. 

En la segunda parte el examinador le hará algunas preguntas sobre dicho tema y sobre cuestiones generales. Se intentará que durante esta parte se produzca una conversación fluida entre examinador y candidato.

 

GRADO 3

 

Duración de la prueba: 10 minutos

El candidato ha de elegir uno de los temas que se detallan a continuación, el cual habrá preparado previamente:

 • Vacaciones y viajes
 • Aficiones
 • La casa: habitaciones y muebles
 • Prendas de vestir
 • Costumbres
 • Bares y restaurantes
 • Comparaciones 

 

El candidato ha de saber:

 

 • Dar direcciones e identificar correctamente las distintas posiciones
 • Pedir y dar información básica sobre lugares
 • Hablar de actividades diversas
 • Hablar de costumbres y situar en el tiempo
 • Comparar países
 • Hablar del pasado
 • Expresar gustos y opiniones sobre algo que el candidato ha visto o leído
 • Expresar costumbres en el pasado
 • Números del 100 al 1000

 

Contenidos linguísticos

 

 • Presente de verbos irregulares.
 • Imperativo.
 • Pretérito perfecto compuesto (verbos regulares).
 • Participios irregulares.
 • Pretérito perfecto simple (verbos regulares).
 • Acordarse de que + indefinido.
 • Cuantificadores.
 • Adverbios de cantidad.
 • La negación: NADA, NADIE.
 • ANTES DE + INFINITIVO / DESPUÉS DE + INFINITIVO.
 • Preposiciones + pronombres personales.
 • Preposiciones de situación y de tiempo.
 • Marcadores temporales.
 • Marcadores de frecuencia.
 • Pronombres personales complementos directos e indirectos.
 • Perífrasis " ir a + infinitivo".
 • Comparativos y superlativos.

 

MODELO DE CONVERSACIÓN ENTRE EXAMINADOR Y CANDIDATO

 

EXAMINADOR

 

¿Es Madrid más grande que Barcelona?

¿Tienes hermanos?

¿Eres el menor de los hermanos?

¿Qué haces en tu tiempo libre/ después de…?

¿Cada cuánto tiempo vas al dentista/ al cine/…?

¿Tomas mucha leche / café /…?

¿Cómo es tu habitación? Descríbela.

¿Qué llevas puesto hoy?

¿Qué tiempo hace hoy? ¿Está lloviendo?

¿Qué película has visto últimamente?

¿Te gustó?

¿Qué vas a hacer mañana?

¿Qué has hecho esta mañana?

 

El examinador dará una orden al candidato a fin de cerciorarse de que conoce el imperativo.

 

CANDIDATO

 

Sí, Madrid es un poco más grande que …

Sí, tengo dos hermanas.

No, soy el mayor.

Me gusta ir al cine/ leer…

Todas las semanas…

Sí, dos vasos todas las mañanas.

Mi habitación es grande. La cama está…

Llevo un jersey azul y…

Hace mucho calor. No, no está lloviendo.

La última película que he visto ha sido...

Sí, me gustó mucho.

Voy a ir a ...

Me he levantado a las 9, ...

 

GRADO 4 (A2)

 

Duración de la prueba: 10 minutos

El candidato ha de elegir uno de los temas que se detallan a continuación, el cual habrá preparado previamente:

 • Tiendas y compras: ir de compras y a la compra
 • Trabajo y profesiones: la obligación
 • El clima: fenómenos atmosféricos
 • Las partes del cuerpo
 • Hablar por teléfono
 • Salir: dar excusas y disculparse

Uso correcto de la lengua objeto: se tendrán que expresar correctamente las siguientes funciones lingüísticas:

 • Hablar sobre el pasado
 • Expresar gustos y aversiones
 • Describir el tiempo
 • Hacer comparaciones simples
 • Saber expresar la frecuencia de sucesos
 • Hablar por teléfono y dejar mensajes en el contestador automático
 • Expresiones para salir: QUEDAR CON
 • Dar excusas y disculparse
 • Expresar y preguntar sobre gustos y preferencias
 • Expresar y pedir opinión
 • Expresar ignorancia
 • Expresar deseo
 • Expresar obligación
 • Números del 1000 en adelante

 

Contenidos linguísticos 

 

 • El pretérito perfecto simple (verbos irregulares).
 • Pretérito imperfecto en acciones habituales. Imperfectos irregulares.
 • "Me gustaría" / "Querría".
 • Adverbios de tiempo.
 • Tener que + infinitivo / Hay que + infinitivo.
 • Pronombres personales complementos directos e indirectos.

 

MODELO DE CONVERSACIÓN ENTRE EXAMINADOR Y CANDIDATO

 

EXAMINADOR

 

¿Dónde compramos pan?

¿Qué compraste para tu madre en Navidad?

¿Dónde lo compraste?

¿Por qué lo compraste allí?

¿Dónde te gustaría trabajar en el futuro? ¿Por qué?

¿Qué haces los fines de semana?

¿Te gusta el cine?

¿Dónde fuiste de vacaciones el año /mes pasado?

¿Qué hacías por las mañanas?

¿Qué viste en...?

Dime alguna de las cosas que hiciste allí.

 

CANDIDATO

 

Lo compramos en la panadería.

Le compré un pañuelo azul.

En un centro comercial.

Porque me gustan los centros comerciales…

Me gustaría trabajar con ordenadores.

Porque quiero hacer videojuegos.

Salgo con mis amigos…

Sí, me gusta mucho, pero…

Fui a Barcelona a ver a mi hermana.

Desayunaba temprano, tomaba el sol, nadaba en el mar...

Vi los lugares más famosos

Visité varios museos, saqué fotografías...

 

Es importante que el candidato comience a distinguir en este nivel el tratamiento de "tú" del de "usted", si bien el examinador hará ciertas concesiones en cuanto al uso indiscriminado de los mismos.

El examinador citará varias partes del cuerpo que el candidato tendrá que señalar.

Se podrá simular una conversación telefónica.

Se podrá simular una conversación entre amigos para salir el fin de semana. Se intentará que

el candidato ponga alguna excusa. 

EXÁMENES ORALES - NIVEL INTERMEDIO (B1)

 

Consiste de los grados 5 y 6.

 

FORMATO

 

Los exámenes de este nivel consistirán en una conversación de un máximo de 15 minutos y el examen constará de tres partes:

 • Primera parte: 4 minutos
 • Segunda parte: 4 minutos
 • Tercera parte: 7 minutos

 

PROCEDIMIENTO

 

En la primera parte el candidato podrá hablar de cualquier tema de los propuestos para este nivel.

En la segunda parte el examinador realizará diferentes preguntas al candidato sobre su exposición y sobre cuestiones generales.

En la tercera parte el examinador ofrecerá diferentes textos al candidato, que deberá elegir uno; se le dará la oportunidad de leerlo dos veces, una de ellas en voz alta. A continuación el examinador realizará diversas preguntas al candidato referentes al texto elegido, destinadas a medir su nivel de comprensión.

Por otra parte también se recomienda llevar al examen material de apoyo como pueden ser folletos, prospectos, anuncios, guías, carteleras, recortes de prensa, fotografías, etc., que ilustren el tema elegido y sirvan de estímulo para el diálogo.

 

GRADO 5

 

Duración de la prueba: 15 minutos

 

El examinador y el candidato sostendrán una conversación sobre uno de los temas propuestos.

 

El candidato lo habrá preparado previamente:

 • Gente : aspecto físico y moda
 • Salud : en la consulta del médico
 • Geografía: mapas y planos
 • Deportes
 • Turismo y agencias de viajes
 • Gastronomía
 • Cultura : fiestas y costumbres populares
 • Planes futuros 

 

En cuanto al uso de la lengua objeto, lo que en este nivel se exige es:

 

 • Saber hablar sobre el pasado reciente y el más lejano
 • Narrar y describir acciones pasadas
 • Hablar del futuro en contraste con el presente y el pasado
 • Hacer planes y proyectos
 • Preguntar cómo se encuentra una persona
 • Expresar malestar
 • Las enfermedades
 • Expresar preferencias
 • Pedir algo
 • Ofrecer razones para un determinado hecho
 • Opinar y valorar: añadir el punto de vista
 • Explicar procesos sencillos

 

Contenidos linguísticos

 

 • Contraste entre el pretérito perfecto compuesto, el pretérito perfecto simple y el pretérito imperfecto.
 • Adverbios y expresiones de tiempo pasado.
 • Futuro simple.
 • PENSAR+INFINITIVO.
 • Adverbios y expresiones de tiempo futuro.
 • DOLER.
 • TENER GANAS DE / APETECER + nombre o infinitivo.
 • Introducción a los pronombres relativos.
 • Construcción "es que + indicativo".
 • "Acabar de + infinitivo".
 • Preposiciones.
 • SER /TENER/LLEVAR/PARECER/PARECERSE A.
 • Pronombres personales complementos directos e indirectos.
 • Uso del adjetivo. Posición. Apócope.
 • CONOCER / SABER.

 

MODELO DE CONVERSACIÓN ENTRE EXAMINADOR Y CANDIDATO

 

EXAMINADOR

 

Yo prefiero ir de vacaciones en… ¿Y tú?

¿Has estado alguna vez en México?

¿Te gustaría ir?

¿Cómo es la vida en tu país?

¿Cómo es la comida en tu país?

Pareces muy cansado, ¿qué te pasa?

¿Qué hiciste ayer por la tarde?

¿Qué has hecho hoy?

¿Has viajado alguna vez fuera de tu país?

¿Cuál es la ciudad que más te ha gustado?

¿Has ido alguna vez a España?

¿Qué te pareció?

 

CANDIDATO

 

Yo prefiero ir en verano, porque…

No, nunca he visitado México.

Sí, me gustaría ir alguna vez.

Hacemos…

Tenemos unos dulces muy ricos; uno…

Es que me siento débil; creo que…

Estuve en…

Hoy he comido,...

Sí, he ido a …

La que más me ha gustado…

Sí, he ido varias veces.

Creo que hace muy buen tiempo y…

 

MODELO DE TEXTO PARA EL NIVEL INTERMEDIO- GRADO 5

 

CUANDO TE INVITEN A CENAR, LLEVA TÚ EL POSTRE

 

En España, en relaciones profesionales se suele invitar a comer o a cenar a un restaurante. Sin embargo, en relaciones más personales lo más frecuente es invitar a casa. 

Cuando se invita a casa, se suele preparar un aperitivo compuesto de bebidas y de lo que en España se llaman "cosas para picar" (patatas fritas, almendras, aceitunas, berberechos, etc.).

La comida y la cena suelen constar de tres platos: primero, segundo y postre, acompañados todos ellos por diferentes vinos. El champán (si está fabricado en España se llama "cava") se toma cuando se celebra algo, y suele reservarse para el segundo plato o el postre. Después del postre se toma lo que en España se llama "café, copa y puro", es decir, café, algún licor para acompañar el café y existe la costumbre de ofrecer un puro habano a los hombres(lo que en Hispanoamérica se llama "cigarro"). El puro se asocia a las grandes celebraciones, y es costumbre que cuando los hombres van al fútbol o a los toros se fumen uno. 

Cuando te inviten a comer o a cenar en España a casa de conocidos con los que no tienes relaciones de mucha confianza, lo normal es mandar o llevar un ramo de flores para la señora, y s tienes un poco más de confianza, puedes llevar un buen vino, un buen cava, algo de postre o una caja de bombones o de trufas. Entre amigos lo más normal es no llevar nada e invitar otro día a almorzar o cenar en tu casa. 

En tu país, ¿es costumbre llevar algún regalo cuando te invitan a comer o a cenar?

¿Qué se suele llevar?

¿Puedes describirme alguna comida típica de tu país?

¿Qué piensas sobre los españoles y España?

¿Qué harás mañana? 

Con un plano de la ciudad, el examinador hará diferentes preguntas al candidato. 

 

 

GRADO 6 (B1)

 

Duración de la prueba: 15 minutos

El examinador y el candidato mantendrán una conversación sobre uno de los temas propuestos. El candidato lo habrá preparado previamente:

 • El presente, el pasado y el futuro
 • El medio ambiente
 • Dinero
 • El campo y la ciudad
 • La prohibición, el mandato y el deseo
 • La sorpresa
 • La pena, el enfado y la frustración
 • Los consejos

 

En cuanto al uso de la lengua, ha de saber:

 

 • Expresar intenciones y planes futuros
 • Intercambiar impresiones
 • Expresar desacuerdo
 • Expresar opiniones y obligaciones
 • Expresar causas
 • Expresar prohibición
 • Justificar prohibiciones, mandatos y deseos
 • Expresar estados de ánimo
 • Situar en el tiempo
 • Narrar y describir acciones pasadas
 • Describir lo que conocemos y lo que no conocemos
 • Pedir y dar consejos

 

Contenidos linguísticos

 

 • Revisión del pasado.
 • El pretérito pluscuamperfecto.
 • El futuro simple.
 • Repaso del imperativo.
 • Perífrasis modales de obligación: haber que / tener que / deber + infinitivo.
 • SE PUEDE + INFINITIVO / NO SE PUEDE + INFINITIVO.
 • El condicional. Los consejos.
 • Yo en tu lugar…
 • A lo mejor.
 • Oraciones subordinadas sustantivas con indicativo.
 • Vocabulario específico.
 • Proposiciones subordinadas temporales (en indicativo) y causales.
 • POR / PARA.
 • SER / ESTAR. Adjetivos que cambian de significado según se usen con SER o ESTAR.
 • Perífrasis: VOLVER A / ACABAR DE / ESTAR A PUNTO DE + INFINITIVO.

 

Contenidos culturales

 

Descripción del entorno en el que se vive.

 

MODELO DE CONVERSACIÓN ENTRE EXAMINADOR Y CANDIDATO

 

EXAMINADOR

 

Háblame de la última película o el último libro que has leído.

¿Cómo imaginas tu ciudad dentro de 50 años?

Para cambiar dinero, ¿a dónde tengo que ir?

Háblame de las ventajas e inconvenientes de vivir en el campo y la ciudad.

Necesito encontrar un restaurante para comer hoy. ¿Cuál me aconsejarías?

¿Qué hay que hacer para ser un buen…(profesión)?

Cuando estás resfriado ¿qué haces?

¿Te preocupa el ruido /la contaminación?

 

CANDIDATO

 

La última película que he visto es… y contaba la historia de …

Dentro de 50 años…

Tiene que ir al banco. Le diré dónde está.

En el campo el aire es más puro, pero yo prefiero la ciudad porque…

Hay un buen restaurante en la esquina.

Tiene un ambiente agradable y…

Hay que…

Me quedo en la cama y tomo...

Sí, me preocupa especialmente el ruido, porque…

 

MODELO DE TEXTO PARA EL NIVEL INTERMEDIO- GRADO 6

 

ALGUIEN HA MATADO A MI VECINA

- Policía

- José Ruiz

 

- Usted dice que vio al asesino de la Señora García, ¿es verdad?

Sí, Señor.

- ¿Conocía usted a la Señora García?

Sí, señor, la conocía... Vivía en el tercer piso de nuestra casa y yo vivo en el primero. Llevaba

dos años viviendo en la casa. Vivía sola.

- ¿Cómo era?

No era ni alta ni baja. Era bastante joven, no guapa, pero tampoco fea. Creo que era soltera.

Era rubia, de piel muy blanca, con unos ojos azules pequeños, pero...

- Vale! ¿y su carácter...?

Yo la conocía poco… Era muy amable. Una persona muy seria. Parecía una buena mujer. Hablaba poco, pero era muy simpática con los niños.

- ¿Iba mucha gente a su casa?

No, no creo. A veces iba a visitarla un señor ya muy viejo, con el pelo blanco, un poco calvo aquídelante... Era muy alto y delgado, muy elegante. Iba muy bien vestido. Llevaba gafas.

- ¿Habló alguna vez con él? ¿Cómo era?

Era diferente a la señora, muy abierto. Hablaba con la gente. Siempre se reía. Parecía muy alegre. Sobre todo era muy educado.

 

Otras preguntas del examinador: 

Descríbeme a una persona que te guste mucho.

Descríbeme a una persona que no te guste nada.

Contrarios: joven, amable, bajo, triste, rubio, gordo, etc.

 

¿Por qué haces este examen? - Porque quiero tener un diploma.

¿En esta ciudad se puede fumar en los lugares públicos? - No, no se puede fumar desde hace varios años, y me parece…

¿Qué te parecería que los coches funcionaran con agua? - Eso es imposible, pero sería estupendo.

 

El examinador preguntará al candidato sobre algún acontecimiento negativo de actualidad.

(Se busca el uso de vocabulario referido a los sentimientos).

EXÁMENES ORALES - NIVEL AVANZADO (B2)

 

Consiste de los grados 7 y 8.

 

FORMATO

 

El examen tendrá una duración de 20 minutos. Constará de tres partes:

Primera parte : de 5 a 6 minutos

Segunda parte : de 4 a 5 minutos

Tercera parte : 10 minutos

 

PROCEDIMIENTO

 

En la primera parte del examen el candidato ha de hablar sobre uno de los temas propuestos para cada nivel y que previamente habrá preparado. Podrá ser cualquiera que sea de su interés y que le facilite el poner en práctica todos los conocimientos lingüísticos que posee. 

En la segunda parte candidato y examinador hablarán sobre el tema expuesto y sobre cuestiones generales. 

En la tercera parte el examinador propondrá al candidato algunos textos. Éste los examinará brevemente y elegirá uno; se le dará la oportunidad de leerlo dos veces, una de ellas en voz alta.

A continuación el examinador realizará diversas preguntas al candidato referentes al texto elegido, destinadas a medir su nivel de comprensión. Ambos mantendrán una conversación sobre dicho texto.

 

GRADO 7

 

Duración de la prueba: 20 minutos 

El candidato ha de elegir uno de los temas entre los que se detallan a continuación y que previamente habrá preparado:

 • La tecnología
 • Los medios de comunicación
 • El mundo laboral
 • Cultura y costumbres nacionales
 • Gastronomía
 • Educación
 • Sociedad
 • Las artes
 • Historia e historias

 

Por lo que al uso de la lengua respecta, el candidato ha de poder:

 

 • Expresar condiciones
 • Ofrecer consejos
 • Describir procesos
 • Distinguir entre acciones puntuales y continuas en el pasado
 • Dominar el presente en todos sus usos trasladados
 • Expresar una acción pasada anterior a otra acción del pasado así como una acción
 • continua en el pasado interrumpida por otra también en el pasado
 • Resumir e interpretar textos
 • Corregir informaciones erróneas. Negar algo para ofrecer una interpretación nueva
 • Contradecir
 • Transmitir lo dicho por otro
 • Transmitir mandatos y peticiones
 • Hacer referencia a lo escrito
 • Mostrar inseguridad en la transmisión de un mensaje
 • Expresar probabilidad
 • Hacer hipótesis y conjeturas

 

Contenidos linguísticos

 

 • El uso del artículo.
 • El complemento directo con o sin "A".
 • Revisión del presente, pasado y futuro.
 • El condicional como consejo y como suposición.
 • Oraciones subordinadas condicionales construidas con indicativo.
 • Uso correcto de los tiempos del pasado y su contraste.
 • Uso correcto de los cuatro tiempos del pasado y su contraste.
 • Introducción al subjuntivo: presente y pretérito imperfecto.
 • El subjuntivo en oraciones independientes: ojalá, quizá, etc.
 • Oraciones subordinadas sustantivas con indicativo.
 • Oraciones subordinadas sustantivas con subjuntivo.
 • Concordancia de tiempos verbales.
 • Estilo indirecto y transformaciones temporales.
 • Futuros y condicionales para expresar probabilidad.
 • DEBER + INFINITIVO / DEBER DE + INFINITIVO.
 • Preposiciones. Revisión de POR y PARA.
 • Perífrasis verbales: EMPEZAR A + INFINITIVO / PONERSE A + INFINITIVO / VOLVER A + INFINITIVO / DEJAR DE + INFINITIVO / SOLER + INFINITIVO / LLEVAR + GERUNDIO.

 

Contenidos culturales

 

Referencias a tradiciones y costumbres nacionales.

 

MODELO DE CONVERSACIÓN ENTRE EXAMINADOR Y CANDIDATO

 

EXAMINADOR

 

Háblame de algún acontecimiento histórico de tu ciudad o de tu país.

¿Qué hacías mientras esperabas tu turno?

¿Qué te sorprende más de tu país? ¿Y qué admiras más?

Si apruebas este nivel, ¿te presentarás al nivel superior el próximo año?

¿Estás de acuerdo con la libertad de prensa?

¿Has visto u oído hablar de las corridas de toros?

¿Hay algo parecido en tu país?

¿Qué hace exactamente una azafata?

¿Crees que su sueldo es justo, o deberían ganar más?

Quiero que me hables de tu trabajo / estudios.

¿Sería bueno que las actividades en los centros culturales fueran totalmente gratuitas?

¿Cuáles son las órdenes más repetidas por tu madre/ tu jefe?

¿Has leído esta semana alguna noticia interesante en el periódico? Cuéntamela.

¿Crees que ...( citar algún conflicto) tendrá una pronta solución?

 

CANDIDATO

 

Hace … años hubo…

Estaba ...

A partir de cierta hora no hay nadie por las calles…

Creo que si apruebo…

Me parece que es algo bueno…

Sería mejor no hablar de este tema, porque…

No, no lo creo.

Atiende a los pasajeros.

Depende de cada país.

Quizás estudie pintura. He pedido una beca y ...

Sí, sería bueno que fueran gratuitas, porque favorecen la difusión de la cultura...

Mi madre siempre me dice que…/ Mi jefe siempre me pide que …

El lunes pasado ocurrió…

Se tendría que …

 

El examinador dará una información falsa al candidato para que éste la corrija.

 

MODELO DE TEXTO PARA EL NIVEL AVANZADO- GRADO 7

 

BOCATAS DE PAELLA (El País) 

 

Unos supermercados de lujo llevan a

Londres una extraña versión del plato

más popular de la cocina española

 

Los ingleses sobresalen poco por su arte culinario, pero tienen, al menos, imaginación a la hora de comer. Observan los menús favoritos de países próximos y lejanos para, más tarde, incluirlos con alguna modificación en su dieta diaria. Y como tienden a evitar la cocina, los platos preparados nunca faltan en los supermercados del Reino Unido. A sus estanterías refrigeradas llegaron hace tiempo bandejitas de curry indio, sushi japonés, tortillas mejicanas o envases con vichissoise francesa. 

Esta primavera la paella irrumpe por fin en este importante sector de mercado. En su nueva campaña de promoción, "Sabores de España", la cadena "Waitrose" ofrece a su clientela la oportunidad de encargar el plato típico de Valencia, en su variedad de marisco, por unos 36 €. La ración es suficiente para ocho comensales.

"No se esclavice delante del horno", sugiere el folleto informativo, "con nuestra paella tendrá el menú principal de la cena". 

Más sorprendente es su oferta para la comida ligera del mediodía. Junto a los emparedados de queso o pollo se anuncian "bocadillos de paella al estilo español" en etiquetas de colores vivos. Este extraordinario invento inglés incluye ingredientes típicos del plato valenciano: arroz, gambas, chorizo, pollo o verduras. Y otros menos tradicionales: aceitunas negras, mahonesa, puré de ajo e, incluso, vinagreta. Para facilitar los bocados sin que los granos de arroz terminen en el suelo o encima de la camisa, la paella viene envuelta en una tortita de maíz. El efecto del paquete es bastante atractivo pero probarlo parece de valientes. 

Las tapas también han caído bajo la órbita de "Waitrose". En sus selectos locales, ubicados en barrios prósperos del país, se distribuyen bandejas con combinaciones variadas de banderillas. Unas incluyen queso con membrillo, pepinillos y cebollas a la vinagreta y tortilla de patatas con jamón. Las aceitunas rellenas y las anchoas con pimientos no faltan tampoco en la selección de aperitivos preparados. 

Junto a los bocadillos de paella y a los pinchos fríos, el supermercado introduce productos más cotidianos para el paladar español. El público inglés ya conocía el jamón serrano, el queso manchego o los vinos de Rioja o Ribera del Duero. Pero desde este mes puede degustar quesos de Idiazábal y Mahón, lomo embuchado e, incluso, hierbas aromáticas y especias distintivas de nuestras comunidades autonómicas sin tener que recurrir a los comercios especializados. Un folleto con varias recetas, con una introducción a cargo de la autora, María José Sevilla, actual directora en Londres de Food From Spain, acompaña la campaña de promoción de los supermercados "Waitrose". 

"España", escribe María José Sevilla, "tiene una larga cultura culinaria, con una multiplicidad de estilos auténticos basados en unos ingredientes indígenas de alta calidad. Pero esta cultura es todavía desconocida para muchos". La cadena de supermercados intenta ahora educar a su clientela en los manjares de la Península. Y en su interpretación de cómo se debe comer una paella no hay duda de que toma la delantera a los propios valencianos. 

 

¿Qué le parece la idea de comer un bocata de paella?

¿Qué platos de la cocina de su país exportaría?

 Diga sinónimos de las siguientes palabras: sobresalir, modificación, irrumpir, emparedado,

órbita, ubicar, indígena.

¿Es usted un buen cocinero? ¿Tiene alguna especialidad? ¿Cómo se prepara este plato?

 

 

GRADO 8 (B2)

 

Duración de la prueba: 20 minutos 

El candidato ha de elegir uno de los temas entre los que se detallan a continuación y que previamente habrá preparado:

 • Gastronomía
 • Vida social
 • Las artes
 • El mundo laboral
 • La tecnología
 • La educación
 • Diferencias culturales
 • Los medios de comunicación

 

En el uso de la lengua, el candidato sabrá:

 

 • Emitir juicios de valor en mayor grado de complejidad y transmitir toda una serie
 • de matices que el Subjuntivo va a permitirle
 • Expresar posibilidad y duda
 • Pedir consejo y aconsejar
 • Hacer hipótesis y conjeturas
 • Realizar hipótesis en el pasado.
 • Expresar causa y consecuencia. Justificar acciones y opiniones
 • Hablar de dificultades para la realización de algo
 • Expresar consejos y sugerencias irrealizables
 • Convencer de algo a alguien
 • Hacer cumplidos y reaccionar
 • Expresar estados. Comparar un estado actual con otro momento. Expresar
 • transformaciones
 • Generalizar y dar instrucciones
 • Protestar y disuadir

 

Contenidos linguísticos

 

 • El indicativo.
 • El condicional.
 • El imperativo.
 • El subjuntivo: tiempos simples y compuestos.
 • Oraciones subordinadas impersonales (indicativo y subjuntivo).
 • El subjuntivo en oraciones de relativo.
 • Oraciones subordinadas causales (indicativo y subjuntivo).
 • Oraciones subordinadas temporales (indicativo y subjuntivo).
 • Oraciones subordinadas condicionales (indicativo y subjuntivo).
 • Oraciones subordinadas concesivas (indicativo y subjuntivo).
 • Oraciones subordinadas finales.
 • Oraciones subordinadas consecutivas.
 • Estructuras comparativas.
 • Revisión de perífrasis.
 • Modismos con "ser" y "estar".
 • Coloquialismos.

 

Contenidos culturales

 

Los que se refieren a la cultura y folclore nacionales.

 

MODELO DE CONVERSACIÓN ENTRE EXAMINADOR Y CANDIDATO

 

EXAMINADOR

 

¿Qué le gustaba de pequeño?

¿Ha cambiado usted mucho?

Me gustaría que me hablase de su trabajo/estudios.

De no ser ( profesión), ¿qué le habría gustado ser?

¿Qué pasaría si se comiera dos platos de espinacas?

Si no hubiera nacido aquí, ¿dónde le habría gustado nacer y por qué ?

¿Se vive bien en…(ciudad de procedencia del candidato)?

¿Se estudia mucho en su escuela/universidad, etc.?

¿Es importante para la gente aprender idiomas?

¿Se lleva bien con sus compañeros? ¿Cómo son?

Vamos a pasar a hablar de cine. ¿Qué película me recomendaría y por qué?

¿Conoce a alguien que hable ruso?

Hábleme un poco de la prensa de su país.

¿Qué destacaría y qué haría desaparecer de ésta?

Por mucho que se hable de la Unión Europea y del euro, ¿ piensa que es un proyecto que tiene futuro?

En caso de incendio, ¿qué medidas se deben tomar?

  

CANDIDATO

 

Me gustaba...

Sí, ahora no soporto ...

Mi trabajo es .../ Estoy estudiando...

Me habría gustado ser… porque…

¡Ojalá pudiera comérmelas! ¡Tengo mucho hambre!

Me habría gustado nacer en … porque …

Sí, se vive bien.

Sí, en mi escuela se estudia mucho, y por eso…

Sí, es bueno que los aprendan porque...

Nos llevamos estupendamente, aunque…

Mi película favorita es… porque…

Sí, tengo una amiga que habla ruso un poco.

Tenemos distintos tipos de publicaciones...

Lo que no debería nunca existir es la prensa ...

Para mí la Unión Europea…

La salida de incendios está …

  

Imagine que hay que rehabilitar su edificio. Algunos de sus vecinos están en contra. Intente convencerlos.

 

MODELO DE TEXTO PARA EL NIVEL AVANZADO - GRADO 8

 

El "Paseo del Arte" de Madrid, obras maestras de todos los tiempos

 

Recorriendo el Paseo del Prado

se pueden contemplar monumentos históricos

tales como la fuente de la diosa Cibeles

o la del mítico dios del mar, Neptuno

 

ABC

MADRID. La Comunidad de Madrid es visitada a lo largo del año por más de seis millones de personas, cuyas intenciones son de todo tipo y color. Para aquellos que llegan a la capital en busca de arte y espectáculos, Madrid es un acierto. 

El "Paseo del Arte" es un itinerario único en el mundo, que discurre entre pintura y escultura, arquitectura y naturaleza, en una de las zonas más conocidas y emblemáticas de la capital: el Paseo del Prado. Este recorrido cultural puede hacerse tranquilamente paseando, lo que permite visitar tres de los museos más importantes de España como son el Museo del Prado, el Museo Thyssen- Bornemisza y el Museo Nacional Centro Arte Reina Sofía, a la vez que se contemplan joyas hstóricas de Madrid como La Cibeles o Neptuno. 

El Museo Nacional del Prado contiene la mejor colección del mundo de pintura española, ya que grandes genios de la pintura universal como Velázquez, Goya, Zurbarán o Murillo se dan cita en él. Pero este museo no sólo lo conforman pintores españoles, y de hecho en él también se albergan las mejores obras de Van der Weyden y de El Bosco, pertenecientes a la pintura flamenca, o la colección completa de Tiziano y otros pintores de la Escuela Veneciana. 

En el Museo Thyssen-Bornemisza se encuentra la colección atesorada a lo largo de 70 años por el Barón Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza, que comenzó adquiriendo arte antiguo en los años 20. Además del incalculable valor de sus fondos (más de 50 cuadros considerados obras maestras del arte universal), su aspecto más destacado es que complementa al Museo del Prado, en cuanto a la pintura antigua, y al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en pintura contemporánea. Desde 1992 pueden contemplarse definitivamente en él los más de 800 cuadros y esculturas, tallas, tapices y objetos de oro y plata que la componen. El Museo, que está instalado en el Palacio de Villahermosa, obtuvo el VII Premio de Urbanismo, Arquitectura y Obra Pública 1992 de Ayuntamiento de Madrid, tras la rehabilitación que realizó el arquitecto Rafael Moneo. 

Por último, en el vértice sur del paseo se sitúa el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, que por sus características y la multiplicidad de sus actividades, es algo más que un simple museo. Además este centro cultural esta dirigido particularmente a los jóvenes, ya que trata de fomentar su interés por el arte y la creatividad. En él pueden contemplarse obras maestras de los grandes genios de la vanguardia española tales como Picasso, Miró o Dalí, además de exposiciones temporales de jóvenes artistas o las últimas producciones de videoarte. 

En el entorno de este singular paseo se encuentran también monumentos y lugares históricos como las plazas y fuentes de La Cibeles y Neptuno, la Puerta de Alcalá, la Casa de América, el Parque del Retiro, el Jardín Botánico o los imponentes edificios de Correos y el Banco de España. 

El Jardín Botánico, una de las visitas imprescindibles en la ciudad de Madrid, fue diseñado en el siglo XVIII por Juan de Villanueva, y en la actualidad conserva una serie de tesoros tales como el llamado "El Abuelo", que es un olmo de 200 años o una secuoya canadiense de la misma edad. 

La capital pues, no decepciona en oferta cultural. Además, los turistas que lleguen al fin de la jornada con ganas de más, comprobarán que la noche madrileña ofrece conciertos de toda clase, bares y discotecas para todos los gustos, y representaciones teatrales dignas de Broadway. Y es que como alguien dijo: "Madrid se levanta temprano aunque se haya acostado tarde".

ABC / Suplemento especial TURISMO

  

¿Has estado en España (Madrid) alguna vez? ¿Es la primera vez que visitas España (Madrid)?

¿Cuáles han sido tus impresiones?

¿Qué te ha gustado más?

¿Has visitado alguno de los museos que se mencionan en este artículo?

¿Hay algo que te haya llamado la atención durante tu visita?

¿Qué diferencias básicas encuentras entre el carácter de los españoles y los ciudadanos de tu país?

 

Nota: Si el candidato nunca ha estado en España, se le formularán preguntas sobre la información que ha recibido en su país. 

EXÁMENES ORALES - NIVEL SUPERIOR (C1)

 

Grado 9

 

FORMATO

 

La duración del examen será de un máximo de 25 minutos. El examen constará de cuatro partes:

Primera parte : de 4 a 5 minutos

Segunda parte : de 4 a 5 minutos

Tercera parte : 7 minutos

Cuarta parte : 8 minutos

 

PROCEDIMIENTO

 

En la primera parte del examen el candidato deberá introducir uno de los temas propuestos en cada nivel y que previamente habrá preparado. 

En la segunda parte el examinador realizará diferentes preguntas al candidato sobre su exposición y sobre cuestiones generales. 

En la tercera parte el examinador propondrá al candidato diferentes textos. Éste los examinará brevemente y elegirá uno de ellos, el cual deberá leer en voz alta. Se mantendrá una conversación sobre el texto elegido. 

La cuarta parte consistirá en un ejercicio de comprensión auditiva. El examinador leerá una única vez un texto elegido por él mismo y realizará diferentes preguntas al candidato sobre éste.

 

GRADO 9 (C1)

 

Duración de la prueba : 25 minutos 

El candidato ha de elegir uno de los temas que se detallan a continuación y que previamente habrá preparado:

 • Política y economía
 • Cultura y espectáculos
 • Problemas sociales
 • La juventud
 • El turismo
 • Los hábitos dietéticos
 • Acontecimientos internacionales
 • El cine
 • La educación

 

Contenidos linguísticos

 

 • El presente de indicativo: valores.
 • El pasado.
 • El futuro: valores.
 • El condicional: valores.
 • El imperativo.
 • El indicativo y el subjuntivo.
 • El subjuntivo en oraciones independientes y oraciones subordinadas.
 • Perífrasis verbales.
 • La voz pasiva.
 • Verbos de cambio.
 • Usos de SE.
 • Conjunciones polisémicas.
 • Expresiones familiares.

 

MODELO DE CONVERSACIÓN ENTRE EXAMINADOR Y CANDIDATO

 

EXAMINADOR

 

Explíqueme cómo se elabora su plato favorito.

Hábleme de alguno de los acontecimientos importantes del siglo XX.

¿Por qué estudia español?

¿Qué le parece esta lengua?

¿Qué le parece el plan de estudios que tiene en esta lengua? (si es estudiante).

¿Qué le parece el sistema educativo de su país?

¿Conoce el de otros países?

¿Qué cambiaría en su trabajo / centro de estudios y por qué motivos?

¿Qué tipo de turista es usted?

Descríbame su anuncio favorito y por qué lo ha elegido

 

CANDIDATO

 

Mi comida favorita se llama… y se necesitan...

El siglo XX ha estado plagado de grandes

acontecimientos, pero quizás el más…

Porque el español es una de las lenguas más …

Me parece…

Estudio bastantes horas, sobre todo…

Se habla mucho de reformarlo, pero…

Sí, conozco…

Cambiaría…

Odio visitar los países más frecuentados. Prefiero …

Es un anuncio…y me gusta porque…

 

MODELO DE TEXTO PARA EL NIVEL SUPERIOR- GRADO 9

 

ESCENAS DE UN MUNDO SIN COLÓN

 

Guillermo Cabrera Infante

 

Si Martín Alonso Pinzón hubiera cumplido lo que pensó una vez o dos, y la chusma de a bordo, que quería más regresar a casa a tiempo para el gazpacho que llegar a América, se hubiera amotinado y hubiera asesinado al empecinado marino loco o le hubiera obligado a dar media vuelta náutica, en España no podría ir nadie de fiestas o a un guateque ni fumar puros (pero sí porros) ni cigarrillos hechos de tabaco, y no llamarían a los políticos "caciques". Una tercera parte del Diccionario de la Real Academia, que seguiría siendo Real, quedaría en blanco por ausencia de americanismos. En el "no guateque" nadie bailaría rumbas, ni sones (que jamás se llamarían salsa), ni mambos... Ni habría jazz, ni "blues", ni "rock", ni "rap", porque no habría negros en una América que nunca existió. Nadie, por supuesto, comería patatas, ni fritas a la francesa ni como paja... Habría bananas, pero de África, y no habría ni aguacate ni tomate con que hacer una ensalada mixta. Habría café, pero no habría chocolate... No habría Panamá, y, por tanto, tampoco sombreros de Panamá,... No habría cine, porque los Lumière sólo hicieron adoptar y adaptar una invención de Edison... No habría Marilyn Monroe viva o muerta... 

 

¿Por qué Cabrera Infante usa el condicional y el subjuntivo en vez del indicativo?

¿Podría imaginar un mundo sin la presencia de EEUU o de su propio país? ¿Qué echaría de menos?

Dígame los diferentes significados del verbo QUEDAR. 

EXÁMENES ORALES - NIVEL DOMINIO (C2)

 

Grado 10 (C2)

 

FORMATO

 

La duración del examen será de un máximo de 25 minutos. El examen constará de cuatro partes:

Primera parte : de 4 a 5 minutos

Segunda parte : de 4 a 5 minutos

Tercera parte : 7 minutos

Cuarta parte : 8 minutos

 

PROCEDIMIENTO

 

En la primera parte del examen el candidato deberá introducir uno de los temas propuestos en cada nivel y que previamente habrá preparado. 

En la segunda parte el examinador realizará diferentes preguntas al candidato sobre su exposición y sobre cuestiones generales. 

En la tercera parte el examinador propondrá al candidato diferentes textos. Éste los examinará brevemente y elegirá uno de ellos, el cual deberá leer en voz alta. Se mantendrá una conversación sobre el texto elegido. 

La cuarta parte consistirá en un ejercicio de comprensión auditiva. El examinador leerá una única vez un texto elegido por él mismo y realizará diferentes preguntas al candidato sobre éste.

 

El candidato ha de elegir uno de los temas que se detallan a continuación y que previamente habrá preparado:

 • Política y economía a nivel mundial. (Por ejemplo conflictos bélicos)
 • Cultura y espectáculos: calidad, premios específicos, diferencias entre cine y teatro,
 • inversión económica.
 • Problemas sociales: paro, economía, crisis, soluciones políticas
 • E turismo como negocio.
 • Aontecimientos internacionales: UE, EEUU.
 • L educación.

 

MODELO DE CONVERSACIÓN ENTRE EXAMINADOR Y CANDIDATO

 

EXAMINADOR

 

¿Qué le parece que en la actualidad Obama sea presidente de los Estados Unidos?

¿Le parece un hito histórico ya que es el primer presidente negro o afro-americano que ocupa el despacho Oval? 

Actualmente hay una serie de directores cinematográficos que convierten en oro todo lo que tocan y que han transformado la industria cinematográfica. ¿Qué opina de fenómenos

cinematográficos como George Lucas, James Cameron o Steven Spilberg? 

El poder del espectador cada vez queda más patente y no sólo por el éxito en taquilla o audiencia de determinados productos. Hay producciones televisivas que han cancelado personajes porque no gustaban a los seguidores. ¿Qué opina de este hecho? ¿Cree que en el futuro los espectadores tendrán más poder al respecto? ¿Cree que las productoras y cadenas pueden crear sistemas comunicativos más directos a través de Internet? 

En la actualidad, el turismo ofrece muchas posibilidades de inversión y de desarrollo. Los modelos más tradicionales ofrecían sol y playa, pero ahora mismo, el consumidor

puede diseñar todas las actividades y seleccionar entre múltiples opciones a la hora de irse de vacaciones. Como empresario, qué tipo de vacaciones ofrecería a sus clientes.

 

CANDIDATO

 

Creo que es muy relevante que….

Considero que estos directores son muy creativos…

El poder del espectador cada vez es más…

El futuro de las productoras es…

Pues dependiendo del cliente….

 

MODELO DE TEXTO PARA EL NIVEL DOMINIO - GRADO 10

 

LA QUE NO ESTÁ

 

Ninguna tiene tanto éxito como La Que No Está. Aunque todavía es joven, muchos años de práctica consciente la han perfeccionado en el sutilísimo arte de la ausencia. Los que preguntan por ella terminan por conformarse con otra cualquiera, a la que toman distraídos, tratando de imaginar que tienen entre sus brazos a la mejor, a la única, a La Que No Está.

(Ana María SHUA (Casa de Geishas)

 

 ¿A qué cree que alude el título del texto?

Breve resumen o tema

¿Cuál es el significado del texto?

¿Está de acuerdo con el contenido?

¿Cree que hace referencia a una de las condiciones del ser humano?

Hable sobre desear lo que no se puede tener.

EXÁMENES ESCRITAS - PÍSOMNÉ SKÚŠKY

 

Písomná skúška pozostáva zo 4 častí:

 

1. Počúvanie s porozumením (30 minút)

 

Kandidát počúva dvakrát krátky text. Typ textu môže byť rôzny: môže ísť o text z rádia, literárny text, historický ...

Následne kandidát musí odpovedať na otázky týkajúce sa vypočutého textu (s možnosťou výberu odpovede, pravdivé / nepravdivé a pod.).

 

2. Písanie s porozumením (30 minút)

 

Kandidát odpovedá na cca 20 otázok týkajúcich sa textov, ktorých náročnosť závisí od úrovne skúšky.

 

3. Používanie španielčiny (30 minút)

 

Pozostáva z 20 - 30 otázok. 

Hlavná časť je zameraná na správny výber slovnej zásoby a používanie gramatiky.

 

Písomný prejav (40 minút)

 

Kandidátovou úlohou je napísať text v rozsahu 250 slov na jednu z dvoch určených tém. 

Pre úroveň „dominio“ sa vyžaduje rozsah okolo 300 slov plus druhou úlohou pre kandidáta je napísať formálny list.

 

BODOVANIE SKÚŠOK

 

NIVEL ELEMENTAL

 

Počúvanie s porozumením: 20 bodov

Písanie s porozumením: 20 bodov

Používanie španielčiny: 30 bodov

Písomný prejav: 30 bodov 

Na získanie diplomu D.I.E. Escrito je potrebné dosiahnuť 65 bodov. Od 85 bodov kandidát získa diplom s vyznamenaním.

 

NIVEL BÁSICO

 

Počúvanie s porozumením: 20 bodov

Písanie s porozumením: 20 bodov

Používanie španielčiny: 30 bodov

Písomný prejav: 30 bodov 

Na získanie diplomu D.I.E. Escrito je potrebné dosiahnuť 65 bodov. Od 85 bodov kandidát získa diplom s vyznamenaním.

 

NIVEL INTERMEDIO

 

Počúvanie s porozumením: 15 bodov

Písanie s porozumením: 25 bodov

Používanie španielčiny: 30 bodov

Písomný prejav: 30 bodov 

Na získanie diplomu D.I.E. Escrito je potrebné dosiahnuť 65 bodov. Od 85 bodov kandidát získa diplom s vyznamenaním.

 

NIVEL AVANZADO

 

Počúvanie s porozumením: 20 bodov

Písanie s porozumením: 25 bodov

Používanie španielčiny: 25 bodov

Písomný prejav: 30 bodov 

Na získanie diplomu D.I.E. Escrito je potrebné dosiahnuť 65 bodov. Od 85 bodov kandidát získa diplom s vyznamenaním.

 

NIVEL SUPERIOR

 

Počúvanie s porozumením: 25 bodov

Písanie s porozumením: 25 bodov

Používanie španielčiny: 25 bodov

Písomný prejav: 25 bodov 

Na získanie diplomu D.I.E. Escrito je potrebné dosiahnuť 65 bodov. Od 85 bodov kandidát získa diplom s vyznamenaním.

 

NIVEL DOMINIO

 

Počúvanie s porozumením: 25 bodov

Písanie s porozumením: 25 bodov

Používanie španielčiny: 25 bodov

Písomný prejav: 25 bodov 

Na získanie diplomu D.I.E. Escrito je potrebné dosiahnuť 65 bodov. Od 85 bodov kandidát získa diplom s vyznamenaním.

 

 

El examen constará de cuatro partes, que se distribuirán de la siguiente forma:

 

1. Comprensión auditiva (30 minutos)

 

El candidato escuchará dos veces un breve texto grabado con un intervalo de un minuto entre cada audición. El tipo de procedencia del texto puede variar: puede tratarse de un texto radiofónico, un texto elaborado, un texto literario o de información histórica… grabado por locutores. 

Luego el candidato deberá responder a una serie de preguntas de selección múltiple para que se pueda comprobar que ha comprendido el texto grabado.

 

2. Comprensión escrita (30 minutos)

 

El candidato contestará a unas 20 preguntas de selección múltiple sobre dos o tres textos cuya complejidad y tipología variarán según el nivel.

 

3. Español en uso (30 minutos)

 

Consta de unas 20-30 preguntas en total. 

La parte principal se centra en la correcta selección de vocabulario y aplicación de la gramática en una serie de ejercicios de selección múltiple. 

En los niveles avanzado, superior y dominio se podría proponer una prueba para comprobar la capacidad del alumno de reconocer y corregir errores en uno o varios textos breves y adaptar un texto a un determinado estilo, y otra prueba consistente en la ordenación lógica y coherente de las partes de un texto o diversas expresiones idiomáticas.

 

4. Expresión escrita (40 minutos)

 

El candidato deberá realizar una redacción de unas 250 palabras para los niveles elemental, básico, intermedio, avanzado y superior, se propondrán dos posibles temas para que el candidato seleccione el que más le interese. 

Para el nivel dominio la redacción será de unas 300 palabras aproximadamente. Además existirá una segunda prueba consistente redactar una carta de carácter formal. 

 

Los contenidos del D.I.E. escrito serán los mismos que se han explicitado para el D.I.E. oral

 

PRUEBAS Y PUNTUACIÓN

 

NIVEL ELEMENTAL

 

Comprensión auditiva: 20 Puntos

Comprensión escrita: 20 Puntos

Español en uso: 30 Puntos

Expresión escrita: 30 Puntos

Para obtener el diploma correspondiente al D.I.E. ESCRITO será necesario alcanzar 65 puntos. A partir de 85 puntos se obtendrá con  DISTINCIÓN.

 

NIVEL BÁSICO

 

Comprensión auditiva: 20 Puntos

Comprensión escrita: 20 Puntos

Español en uso: 30 Puntos

Expresión escrita: 30 Puntos 

Para obtener el diploma correspondiente al D.I.E. ESCRITO será necesario obtener 65 puntos. A partir de 85 puntos se obtendrá con DISTINCIÓN.

 

NIVEL INTERMEDIO

 

Comprensión auditiva: 15 Puntos

Comprensión escrita: 25 Puntos

Español en uso: 30 Puntos

Expresión escrita: 30 Puntos 

Para obtener el diploma correspondiente al D.I.E. ESCRITO será necesario obtener 65 puntos. A partir de 85 puntos se obtendrá con DISTINCIÓN.

 

NIVEL AVANZADO

 

Comprensión auditiva: 20 Puntos

Comprensión escrita: 25 Puntos

Español en uso: 25 Puntos

Expresión escrita: 30 Puntos 

Para obtener el diploma correspondiente al D.I.E. ESCRITO será necesario obtener 65 puntos.

A partir de 85 puntos se obtendrá con DISTINCIÓN.

 

NIVEL SUPERIOR

 

Comprensión auditiva: 25 Puntos

Comprensión escrita: 25 Puntos

Español en uso: 25 Puntos

Expresión escrita: 25 Puntos 

Para obtener el diploma correspondiente al D.I.E. ESCRITO será necesario obtener 65 puntos. A partir de 85 puntos se obtendrá con DISTINCIÓN.

 

NIVEL DOMINIO

 

Comprensión auditiva: 25 Puntos

Comprensión escrita: 25 Puntos

Español en uso: 25 Puntos

Expresión escrita: 25 Puntos 

Para obtener el diploma correspondiente al D.I.E. ESCRITO será necesario obtener 65 puntos. A partir de 85 puntos se obtendrá con DISTINCIÓN.