Genki English verzus klasická výučba AJ

Genki English (GE) vo výučbe anglického jazyka v 1. ročníku ZŠ

(IALF Research G914-615, text je vyňatý zo záverečnej správy výskumu)

 

Genki English je unikátny inovatívny systém na výučbu angličtiny ako druhého jazyka prioritne u detí do 10/11 rokov za pomoci informačných technológií.

GE je vhodná pre školy a učiteľov, ktorí majú záujem o inovatívny, dynamický a efektívny systém výučby angličtiny. Systém GE je koncipovaný tak, aby každý žiak mohol mať úspech a vytvoril si pozitívny vzťah ku angličtine.

Metóda je adekvátna ku veku detí a rozvíja nielen jazykové a komunikačné schopnosti, ale aj osobnostný potenciál dieťaťa. 

Obsahovo je GE v súlade so vzdelávacím programom ZŠ. Časová dotácia jednej Genki hodiny zodpovedá jednej vyučovacej hodine.

 

1. Predmet spolupráce

 

Výskumná výučba angličtiny komparáciou účinnosti a efektívnosti používania Genki English a klasickej výučby.

 

1. 1 Ciele a úlohy výskumu

Cieľom výskumu bolo poskytnúť deťom možnosť netradičnou formou získať, precvičiť a upevniť si vedomosti a zručnosti z anglického jazyka a tým prispieť k dokonalejšiemu osvojeniu si učiva a vytvorenia si pozitívneho vzťahu k anglickému jazyku.

Pri realizácii výskumu sme si stanovili nasledujúce úlohy:

 • Určiť experimentálnu a porovnávaciu vzorku, pomocou ktorých bude výskum realizovaný.
 • Zrealizovať vyučovanie vybranej vzorky žiakov metódou Genki English a pri porovnávacej vzorke využiť formy vyučovania využívané a odporúčané Oxford University (OX).
 • Po uplynutí stanoveného obdobia získať potrebné údaje formou testu.
 • Vyhodnotiť a porovnať získané údaje.

 

1. 2 Charakteristika výskumného súboru

 

Základný súbor výskumu tvorilo 31 žiakov dvoch tried prvého ročníka ZŠ.

Experimentálnou vzorkou bola trieda 1. A (14 žiakov – 9 chlapcov, 5 dievčat).

Porovnávacou vzorkou bola trieda 1. C (17 žiakov – 9 chlapcov, 8 dievčat).

V oboch skupinách žiakov boli splnené podmienky na objektivizáciu výsledkov výskumu:

- rovnaká škola,

- rovnaký učiteľ,

- rovnaký predmet aj jeho časová dotácia (66 vyučovacích hodín – 2 hodiny týždenne),

- vekovo rovnocenní žiaci.

Rozdiel bol v aplikácii GE u žiakov experimentálnej vzorky a OX u žiakov porovnávacej vzorky.

 

2. Realizácia metódy GE vo vyučovaní anglického jazyka

 

Genki English priniesla do vyučovania anglického jazyka život, vzrušenie, zábavu a energiu.

Dôležitou súčasťou GE sú dve základné pravidlá / myšlienky:

1. Ak si myslíš, že to dokážeš, tak to dokážeš. (If you think you can do it, you can do it!)

2. Prehra (chyba) znamená skús to znova. (Losing just means, try again!)

 

Každá hodina pozostávala z nasledujúcich častí:

Úvodná časť:

 • Warm Up Game - rozohrievacia hra spojená s pohybom či gestami. Bolo dôležité naučiť žiakov, aby opakovali a nahlas hovorili všetko, čo urobia.
 • Lines Game – súťaž v dvoch radoch.
 • Zopakovanie piesne z predchádzajúcej hodiny.

V úvodnej časti každej hodiny si žiaci zopakovali všetko, čo sa dovtedy naučili.

 

2. Hlavná časť:

 • Nové učivo, obrázky a pieseň s využitím IKT (GE software)
 • Naučiť frázy s využitím pohybu a gest
 • Používať obrázky, nácvik slovnej zásoby
 • Mini Lesson – nácvik piesne „a cappella“
 • Spievať pieseň s hudobným doprovodom
 • Precvičovanie fráz a slovnej zásoby z piesne  - hra.

 

3. Záverečná časť:

 • Zopakovanie piesne, ktorú sme sa naučili. V tejto časti sme používali pracovné listy k jednotlivým piesňam. Pracovné listy boli zároveň využívané ako testy zamerané na počúvanie s porozumením a hodnotené známkou a boli zároveň výbornou spätnou väzbou.
 • Záver hodiny tvorilo vyhodnotenie danej hodiny a pochvala žiakov.

Na hodinách sa striedali rôzne činnosti a formy práce (frontálna, skupinová, individuálna a práca vo dvojiciach). 

Výučbový software GE ponúka množstvo aktivít, z ktorých si má učiteľ možnosť vybrať a reagovať tak na momentálny stav alebo náladu v triede.

V porovnaní s hodinami v skupine OX, bolo vyučovanie zábavnejšie, akčnejšie, plné súťaživosti a radosti z učenia. Dokonca sme boli požiadaní, aby sme počas hodín anglického jazyka zatvárali v triede okná.

Pri zvládaní disciplíny a pozornosti sa osvedčilo pravidlo so zdvihnutou rukou. Výrazným motivačným prostriedkom, či už pre aktivitu, disciplínu alebo snahu o zdokonaľovanie, či zlepšenie výkonu boli nálepky, ktoré si deti lepili do GE Passportu.

Deťom sa  najviac páčili hodiny zamerané na ľudské telo, zvieratá, či superhrdinu. Taktiež mali radosť pri tvorení projektov na tému Som superhrdina, dokážem..., či Mám domáce zvieratko...

 

2. 1 Vyhodnotenie výsledkov GE testu

Test bol zameraný na overenie zručností počúvanie a hovorenie a zistenie, do akej miery si žiaci osvojili prebraté učivo. Test pozostával z 20 úloh a absolvovalo ho 14 žiakov experimentálnej vzorky. V teste bolo možné získať maximálne 20 bodov.

Štatistické vyjadrenie úspešnosti žiakov v jednotlivých úlohách testu

Úloha číslo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Úspešnosť v %

100

100

96

86

100

77

73

86

96

86

77

100

100

 

Úloha číslo

14

15

16

17

18

19

20

 

Úspešnosť v %

86

96

77

100

86

96

73

89,64

 

Počet žiakov: 14

Počet žiakov absolvujúcich GE Test: 14

Počet žiakov neabsolvujúcich Skills Test: 0

Maximálny počet bodov na 1 žiaka: 20

Maximálny počet bodov všetkých žiakov: 280

Počet bodov získaných bodov: 251

Celková úspešnosť triedy: 89,64%

Počet žiakov, ktorí dosiahli 100% úspešnosť: 6 (3 chlapcov, 3 dievčat)

 

Závery:

Najvyššia úspešnosť: pokyny, počítanie od 1 do 12, časti ľudského tela, domáce zvieratá, členovia rodiny,  Superhrdina – viem/dokážem..., - pomocou nápovedných obrázkov, ovocie

Najnižšia úspešnosť: otázky: Koľko máš priateľov? Je to ...? Máš rád zeleninu?

 

Na základe javovej analýzy testu a priameho pozorovania môžeme konštatovať, že žiaci dosiahli veľmi dobré výsledky a osvojili si učivo na veľmi dobrej úrovni. Pohotovo reagovali na otázky vyučujúcej a dokázali využiť svoje komunikačné schopnosti.

 

3. Priebeh vyučovania v porovnávacej skupine

 

Vyučovacie hodiny v 1. C triede boli odučené podľa metodickej príručky k učebnici Family and Friends Starter s využívaním podporných materiálov – flash cards, CD, iTools a pod. V šk. roku 2014/2015 sme prebrali 9 lekcií.

Vyučovacie hodiny boli pre žiakov zaujímavé hoci menej akčné, aj keď boli vedené podľa metodickej príručky. Žiaci taktiež striedali rôzne činnosti a formy práce (frontálna, skupinová, individuálna, práca vo dvojiciach). Učebnica a pracovný zošit Family and Friends Starter poskytli  taktiež žiakom dostatočný priestor na tvorbu projektov na záver každej lekcie.

 

3.1 Vyhodnotenie výsledkov OX Testu

Test bol zameraný na zisťovanie úrovne osvojených zručností: počúvanie, čítanie, písanie a hovorenie. Test pozostával zo 7 úloh a zúčastnilo sa ho 17 žiakov porovnávacej vzorky. V teste bolo možné získať maximálne 38 bodov.

Štatistické vyjadrenie úspešnosti žiakov v jednotlivých úlohách testu

Zručnosť

Úloha a jej zameranie

Úspešnosť

Počúvanie

1. Písanie číslic podľa počutého

93%

2. Výber obrázka zo skupiny podľa počutého

88%

Čítanie

3. Čítanie s porozumením – priraďovanie slov k obrázkom

91%

4. Čítanie s porozumením (pravda/nepravda)

85%

Písanie

5.  Dopĺňanie slov do viet

73%

6. Správne doplnenie prvej hlásky do slov

81%

Hovorenie

7. Otázky:

Ako sa voláš?

Ako sa máš

Koľko máš rokov?

Aká je tvoja obľúbená hračka?

Aká je tvoja obľúbená farba?

Čo je toto ?

Sú oni žiaci/...?

Je to lietadlo /...?

91%

Celková úspešnosť:

86%

 

Počet žiakov: 17

Počet žiakov absolvujúcich Skills Test: 17

Počet žiakov neabsolvujúcich Skills Test: 0

Maximálny počet bodov na 1 žiaka: 38

Maximálny počet bodov všetkých žiakov: 646

Počet bodov získaných bodov: 556

Celková úspešnosť triedy: 86%

Počet žiakov, ktorí dosiahli 100% úspešnosť: 7 (5 chlapcov, 2 dievčatá)

 

Závery:

Najvyššia úspešnosť: Počúvanie s porozumením – písanie číslic podľa počutého, výber obrázka zo skupiny podľa počutého, písanie – priraďovanie slov k obrázkom. Komunikačná zručnosť hovorenie – odpovedanie na otázky

Najnižšia úspešnosť: Dopĺňanie slov do viet.

Najčastejšie chyby: Ku koncu prvého ročníka sú žiaci schopní prečítať niektoré slová, alebo ich odhadnúť pomocou prvej hlásky. Pri slovách majú nápovedné obrázky. Problémy s dopĺňaním slov do viet boli spôsobené nedostatočným ovládaním slovnej zásoby.

 

4. Porovnanie metód a komunikačných zručností žiakov výskumných vzoriek

 

Na základe celoročného pozorovania a záverečného testovania môžeme porovnať prácu a komunikačné schopnosti a zručnosti žiakov vzdelávaných pomocou Genki English so žiakmi, ktorí sa vzdelávali podľa metodických pokynov Oxford University.

Genki English

Oxford University

 • vysoko motivačný, dynamický, systematický a efektívny systém výučby angličtiny
 • metóda spĺňa základné požiadavky štátneho a školského vzdelávacieho programu, plne podporuje a vytvára podmienky pre vytvorenie si pozitívneho vzťahu k učeniu sa  anglického jazyka
 • GE kladie dôraz na rozvíjanie komunikačných schopností a schopnosti rýchlo reagovať na situáciu v rozhovore, zameriava sa na   počúvanie s porozumením a výučbu slovnej zásoby vo vetách a v kontexte; čítanie a písanie sú zaradené postupne
 • prioritou je vytvorenie takého obsahu a systému výučby, ktorý zodpovedá vekovým osobitostiam detí, navodenie pozitívnej a uvoľnenej atmosféry
 • phonics sme sa nevenovali, pre budúcnosť by som ich určite zaradila
 • vhodná pre všetky štýly učenia žiakov
 • metóda ponúka aktivity, hry a IKT materiál, ktorý v každom smere vyžaduje komunikáciu a dialóg, pričom deti zažívajú pocit úspechu, radosti z práce, učia sa podvedome formou zábavy bez obmedzovania ich prejavu akým je povzbudzovanie a radosť z hry
 • problémy s disciplínou sú eliminované návodmi a aktivitami, ktoré deti často ukľudňujú podvedome, vnímajú to ako prejav hry, pomáhajú im rešpektovať sa navzájom
 
 • žiaci majú aktívne osvojenú oveľa väčšiu slovnú zásobu
 
 
 • piesne sú príťažlivé jednoduchosťou textu, možnosťou sprevádzať ich rôznymi pohybmi a hrou na telo, majú „chytľavú“ melódiu a tým si ich dokážu zapamätať viac a rýchlejšie
 • žiaci sú pohotovejší v komunikácii s učiteľom, inými deťmi, dokážu rozvinúť dialóg
 • žiaci sú menej plachí, dokážu nadviazať kontakt, reagovať pri prvom stretnutí, vypočuť a podať informáciu, vyjadriť svoj názor, stanoviť, oznámiť a prijať pravidlá
 • systematický, menej dynamický, no efektívny systém výučby angličtiny
 • využíva rôzne metódy (TPR, projektová metóda, dramatizácia, hranie rolí, hry), ktoré nechávajú priestor pre učiteľa, aby mohol vytvoriť podmienky výučby pre zažitie úspechu a pozitívneho vzťahu k angličtine
 • od začiatku je zameraná na rozvíjanie všetkých zručností – počúvanie, hovorenie, čítanie aj písanie so zreteľom na vek a vývin detí
 
 
 
 
 
 • phonics sú zaradené podľa abecedy a vyučované formou slovnej zásoby
 • diferencované vyučovanie
 • súčasťou výučby je iTools, ktorý veľmi dobre nadväzuje na učebnice a je výborným podporným materiálom, je tu menej komunikačných aktivít, animácie sú menej atraktívne, žiaci zažívajú  menej zábavy a radosti z hry
 • problémy s disciplínou sú riešené zmenou aktivity, upozornením, či pripomenutím, že nevhodné správanie môže byť riešené s rodičmi, žiaci sa ukľudnia rýchlejšie, ale je narušená pohoda a priebeh hodiny, ťažšie sa navodzuje pozitívna atmosféra

 • slovná zásobe je precvičovaná pomocou hrových aktivít a obrázkov bez kontextu a precvičovania vo vetách, žiaci majú aktívne osvojenú malú slovnú zásobu

 • piesne a riekanky sú vytvárané v snahe precvičiť slovnú zásobu, sú náročné a málo príťažlivé, žiaci ich poznajú oveľa menej

 • žiaci majú slabšie komunikačné zručnosti, často iba odpovedajú na otázky učiteľa, niekedy spolužiaka, no majú problém rozvinúť dialóg


 

 

Záver a odporúčania

Úlohou výučby anglického jazyka v škole je dosiahnuť čo najvyšší stupeň komunikačných schopností u žiakov. Škola neustále hľadá spôsoby a metódy, pomocou ktorých svoj cieľ napĺňa.

Prvý stupeň základnej školy vyžaduje akceptovanie psychologických osobitostí pri výučbe anglického jazyka. Pozitívna atmosféra navodená hrou, súťaživosťou, motiváciu a povzbudzovaním k lepšiemu výkonu je základom k dosiahnutiu cieľa, akým je záujem žiakov o učenie sa cudzieho jazyka a motivácia k čo najlepšiemu výkonu.

Genki English spĺňa všetky požiadavky na vysoko účinnú metódu rozvíjania komunikačných schopností žiakov. Podporný materiál ponúka učiteľom širokú škálu aktivít, hier, IKT cvičení a praktických ukážok z celého sveta.

Výsledkom práce a výučby pomocou GE sú hodiny plné elánu, aktivity a hlavne komunikácie.

Na základe porovnania výsledkov testov GE triedy a OX triedy môžeme konštatovať, že výučba pomocou GE metódy je efektívnejšia a účinnejšia. 

Zo zistení vyplývajú odporúčania pre ďalšiu výučbu anglického jazyka v škole:

 • využívať Genki English na výučbu na prvom stupni ZŠ
 • na vyššom stupni ZŠ využívať GE ako podporný materiál, zachovať a riadiť sa pravidlami a hlavnými myšlienkami
 • sledovať aktualizácie softvéru a naďalej sa vzdelávať a zaujímať o Genki English

 

Kompletná správa z výskumu je k dispozícii pre univerzity a vzdelávacie inštitúcie na vyžiadanie u organizátora výskumu. 

 

Organizátor výskumu: IALF, o. z., kontaktný formulár

Výskum a autor správy: Mgr. M. Orlinská, aktívna ped. prax 19r.

Text/článok je možné použiť/zdieľať s uvedením zdroja (Genki.sk).

 

Genki English softvér (Teacher´s Set) s odporúčateľskou doložkou Min. školstva je skvelý výučbový softvér na učenie angličtiny poskytujúci kompletné podklady na vyučovacie hodiny s množstvom variabilných a zaujímavých aktivít. Zakúpením softvéru majiteľ zároveň získava doživotné členstvo vo VIP klube s množstvom ďalších materiálov, hier, tipov a aktuálizácií. 

Softvér (Teacher´s Set) si zakúpite tu. Ak ste členom IALF, uveďte do "poznámky" v objednávke svoje členské číslo a získate ho za bonusovú cenu.

Pre učiteľov a lektorov angličtiny sa organizujú workshopy vedené autorom softvéru.

 

PRODUKT MESIACA

Neboli nájdené žiadne záznamy.