Genki English verzus klasika na ZŠ, 2. ročník

Genki English (GE) vo výučbe anglického jazyka v 2. ročníku ZŠ

(IALF Research G914-615, text je vyňatý zo záverečnej správy výskumu)

 

Genki English je unikátny inovatívny systém na výučbu angličtiny ako druhého jazyka za pomoci informačných technológií. 

GE je určená pre školy a učiteľov, ktorí majú záujem o inovatívny, dynamický a efektívny systém výučby angličtiny. 

Systém GE je koncipovaný tak, aby každý žiak mohol mať úspech a vytvoril si pozitívny vzťah ku angličtine. 

Obsahovo je GE v súlade so vzdelávacím programom ZŠ. Časová dotácia jednej Genki hodiny zodpovedá jednej vyučovacej hodine.

 

Ciele a úlohy výskumu

 

Cieľom výskumu bolo poskytnúť deťom možnosť netradičnou formou získať, precvičiť a upevniť si vedomosti a zručnosti z anglického jazyka a tým prispieť k dokonalejšiemu osvojeniu si učiva a vytvárania si pozitívneho vzťahu k anglickému jazyku.

Pri realizácii výskumu boli stanovené nasledujúce úlohy:

 • Určiť experimentálnu a porovnávaciu vzorku, na ktorých bude výskumealizovaný.
 • Zrealizovať vyučovanie Genki English na vybranej vzorke žiakov a pri porovnávacej vzorke využiť klasické formy vyučovania využívané a odporúčané Oxford University (OX), v školskom roku 2014/2015.
 • Po uplynutí stanoveného obdobia získať potrebné údaje formou testu.
 • Vyhodnotiť a porovnať získané údaje.

 

Charakteristika výskumného súboru

 

Základný súbor nášho výskumu tvorilo 43 žiakov dvoch tried druhého ročníka ZŠ. 

Experimentálnou vzorkou bola trieda 2. A (23 žiakov – 15 chlapcov z toho 1 začlenený, 8 dievčat).

Porovnávacou vzorkou bola trieda 2. B (20 žiakov – 13 chlapcov z toho 3 začlenení, 7 dievčat). 

V oboch skupinách žiakov boli splnené podmienky na objektivizáciu výsledkov prieskumu: 

- rovnaká škola, 

- rovnaký učiteľ, 

- rovnaký predmet aj jeho časová dotácia (66 vyučovacích hodín – 2 hodiny týždenne), 

- vekovo rovnocenní žiaci.

Jednu hodinu anglického jazyka týždenne sa žiaci v oboch triedach delili na polovicu, druhú hodinu mali všetci žiaci triedy spolu. 

Rozdiel bol v aplikácii GE u žiakov experimentálnej vzorky a OX u žiakov porovnávacej vzorky.

Genki English research G914-615 ZS SLOVAKIA 2 CLASS

Realizácia metódy GE vo vyučovaní anglického jazyka 

 
 

Genki English priniesla do vyučovania anglického jazyka život, vzrušenie, zábavu aj energiu. 

Dôležitou súčasťou tejto metódy sú dve základné pravidlá, či myšlienky:

1. Ak si myslíš, že to dokážeš, tak to dokážeš. (If you think you can do it, you can do it!)

2. Prehra (chyba) znamená skús to znova. (Losing just means, try again!)

 

Každá hodina pozostávala z nasledujúcich častí:

 

1. Úvodná časť:

 

· Warm Up Game - rozohrievacia hra spojená s pohybom, či gestami. 

· Lines Game – súťaž v dvoch radoch.

· Zopakovanie piesne z predchádzajúcej hodiny.

V úvodnej časti každej hodiny si žiaci zopakovali všetko, čo sa dovtedy naučili.

 

2. Hlavná časť:

 

Nové učivo, obrázky a pieseň s využitím IKT (GE software)

· Naučiť frázy s využitím pohybu a gest

· Používať obrázky, nácvik slovnej zásoby

· Mini Lesson – nácvik piesne „a cappella“

· Spievať pieseň s hudobným doprovodom

Precvičovanie fráz a slovnej zásoby z piesne  - HRA.

 

3. Záverečná časť:

 

Zopakovanie piesne, ktorú sme sa naučili.

V tejto časti sme často pracovali s pracovnými listami k jednotlivým piesňam. 

Žiaci vyfarbovali obrázky alebo okienka pod obrázkami, navzájom si určovali farby jednotlivých obrázkov a tvorili si vlastné kresby. Bol to dobrý spôsob spätnej väzby.

Vyhodnotenie hodiny a pochvala žiakov. 

 

Na hodinách sa striedali rôzne činnosti a formy práce (frontálna, skupinová, individuálna a práca vo dvojiciach). 

Táto metóda je adekvátna ku veku detí a rozvíja nielen jazykové a komunikačné schopnosti, ale aj osobnostný potenciál dieťaťa.  

V tomto školskom roku bola zameraná na zručnosti počúvanie a hovorenie v súlade s prirodzeným spôsobom nadobúdania jazykových kompetencií a fungovania mozgových procesov u dieťaťa.

Väčšina žiakov bola spokojná, tešili sa na hodiny, mali z nich radosť a robili pokroky. 

Pri zvládaní disciplíny a pozornosti sa osvedčilo pravidlo so zdvihnutou rukou. 

Výrazným motivačným prostriedkom, či už pre aktivitu, disciplínu alebo snahu o zdokonaľovanie, boli nálepky, ktoré si deti lepili do GE Passportu.

 

Deťom sa  najviac páčili hodiny zamerané na ľudské telo, zvieratá, či superhrdinu. 

Taktiež mali radosť pri tvorení projektov na tému Som superhrdina, dokážem..., či Mám domáce zvieratko... 

Najčastejšie problémy väčšine žiakov robili zvukovo podobné otázky: How are you? a How old are you?

 

Research G914-615 Genki English in Slovakia

Vyhodnotenie výsledkov GE testu

 

Test bol zameraný na overenie zručností a zistenie, do akej miery si žiaci osvojili prebraté učivo.

Test pozostával z 25 úloh a absolvovalo ho 22 žiakov experimentálnej vzorky. 

V teste bolo možné získať maximálne 25 bodov. 

 

Štatistické vyjadrenie úspešnosti žiakov v jednotlivých úlohách testu

Úloha číslo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Úspešnosť v %

100

96

100

86

100

86

73

100

86

86

100

96

100

 

Úloha číslo

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

 

Úspešnosť v %

96

100

100

96

96

100

77

100

68

96

86

96

92,73

 

Počet žiakov: 23

Počet žiakov absolvujúcich GE Test: 22

Počet žiakov neabsolvujúcich GE Test: 1 (dlhodobo chorý)

Maximálny počet bodov na 1 žiaka: 25

Maximálny počet bodov všetkých žiakov: 550

Počet bodov získaných bodov: 510

Celková úspešnosť triedy: 92,73%

Počet žiakov, ktorí dosiahli 100% úspešnosť: 10 (5 chlapcov, 5 dievčat)

 

Priebeh vyučovania v porovnávacej skupine

 
 

Vyučovacie hodiny v 2. B triede boli odučené podľa metodickej príručky k učebnici Family and Friends 1 s využitím podporných materiálov.

 

Na začiatku každej lekcie si žiaci osvojili slovnú zásobu (6-8 nových slov), ktoré aplikovali vo vetách, dialógoch v učebnici, či pri hraní rolí.

Pri nácviku čítania sa taktiež využivala metóda podčiarkovania neznámych slov, či nápomocných obrázkov.

Nácvik písania sa realizoval formou prepisu, dopĺňaním vynechaných písmen, skladaním slov, viet, a pod..

 

Vyučovacie hodiny boli pre žiakov zaujímavé,  hoci menej akčné. 

 

Vyhodnotenie výsledkov OX Testu 

 

Test bol zameraný na zisťovanie úrovne osvojených zručností. 

Test pozostával zo 7 úloh a zúčastnilo sa ho 18 žiakov porovnávacej vzorky. 

V teste bolo možné získať maximálne 30 bodov. 

 

Štatistické vyjadrenie úspešnosti žiakov v jednotlivých úlohách testu

Zručnosť

Úloha a jej zameranie

Úspešnosť 

Počúvanie

1. Písanie číslic podľa počutého

100%

2. Výber obrázka zo skupiny podľa počutého

93%

Čítanie

3. Čítanie s porozumením

91%

4. Čítanie s porozumením (pravda/nepravda)

88%

Písanie

5.  Určovanie počtu slov vo vete

97%

6. Správne doplnenie – To je.../ To sú...

81%

Hovorenie

7. Otázky:

Aká je tvoja obľúbená farba?

Koľko máš rokov?

Aká je tvoja obľúbená hračka?

Máš 8 rokov?

Akej farby sú tvoje oči?

Akej farby je tvoja školská taška?

85%

Celková úspešnosť:

90,56%

 

Počet žiakov: 20

Počet žiakov absolvujúcich Skills Test: 18

Počet žiakov neabsolvujúcich Skills Test: 2 

Maximálny počet bodov na 1 žiaka: 30

Maximálny počet bodov všetkých žiakov: 540

Počet bodov získaných bodov: 489

Celková úspešnosť triedy: 90,56%

Počet žiakov, ktorí dosiahli 100% úspešnosť: 7 (5 chlapcov, 2 dievčatá)

 

Reserch G914-615 Genki English ZS Slovakia

Porovnanie metód a komunikačných zručností žiakov výskumných vzoriek

 

Na základe celoročného pozorovania a záverečného testovania môžeme porovnať prácu a komunikačné schopnosti a zručnosti žiakov vzdelávaných metódou Genki English so žiakmi, ktorí sa vzdelávali klasickou metódou.

 

Genki English

Klasická výučba

 • inovatívny, dynamický a efektívny systém výučby angličtiny

 
 • metóda je koncipovaná tak, aby každý žiak mohol mať úspech a vytvoril si pozitívny vzťah ku angličtine

 
 
 
 • rozvíja nielen jazykové a komunikačné schopnosti, ale aj osobnostný potenciál dieťaťa a podporuje sociálny rozvoj dieťaťa

 
 • v prvotnej fáze je zameraná na zručnosti počúvanie a hovorenie v súlade s prirodzeným spôsobom nadobúdania jazykových kompetencií a fungovania mozgových procesov u dieťaťa a následne sú plynulým spôsobom zahrnuté nástroje na rozvoj čítania a písania

 
 • pri nácviku čítania a písania sa využívajú Genki Phonics, ktoré sa učia v logickom poradí závislom na frekvencii používania v jednotlivých slovách 

 
 • vhodná pre všetky štýly učenia žiakov

 
 • viac hluku na vyučovacích hodinách, zábava, smiech, prekrikovanie, radosť z hry

 
 • žiaci majú aktívne osvojenú oveľa väčšiu slovnú zásobu a poznajú oveľa viac piesní

 
 
 
 • žiaci sú pohotovejší v komunikácii s učiteľom, inými deťmi, dokážu rozvinúť dialóg

 
 • žiaci sú menej plachí, dokážu nadviazať kontakt, reagovať pri prvom stretnutí, vypočuť a podať informáciu, vyjadriť svoj názor, stanoviť, oznámiť a prijať pravidlá

 • klasický, menej dynamický, no efektívny systém výučby angličtiny
 
 • využíva rôzne metódy, ktoré pomáhajú taktiež vytvárať podmienky pre zažitie úspechu a pozitívneho vzťahu k angličtine

 
 • podporuje osobnostný a sociálny rozvoj dieťaťa

 
 
 
 
 
 • od začiatku je zameraná na rozvíjanie všetkých zručností – počúvanie, hovorenie, čítanie a písanie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • phonics sú zoradené podľa abecedy

 
 
 
 
 
 
 
 
 • diferencované vyučovanie

 
 • menej hluku na vyučovacích hodinách, zábava, radosť z hry

 
 
 
 • žiaci majú aktívne osvojenú malú slovnú zásobu a hoci sa vo výučbe využívajú piesne a riekanky, žiaci ich poznajú oveľa menej


 
 • žiaci majú slabšie komunikačné zručnosti, často iba odpovedajú na otázky učiteľa, niekedy spolužiaka, no majú problém rozvinúť dialóg


 

 

 

Záver a odporúčania

 

Úlohou súčasnej školy je flexibilne reagovať na súčasný spoločenský aj dynamický technický vývin. 

Cieľom vyučovania je rozvíjať u detí schopnosť samostatne sa učiť a motivovať ich, aby sa chceli učiť. 

Genki English predstavuje v tomto smere veľkú výzvu pre žiakov aj učiteľov. Napĺňa požiadavky na moderné a efektívne vzdelávanie, pri ktorom žiaci spoznávajú nielen náš svet, ale aj sami seba, svoje limity a možnosti. Taktiež učiteľovi táto forma vyučovania dáva príležitosť k rozvíjaniu vlastnej tvorivosti, ku komplexnému vnímaniu učebných tém a k dôkladnejšiemu poznaniu svojich žiakov. 

 

Nevýhodou bol vysoký počet žiakov v triede (24/23). Pre udržanie disciplíny pomohlo pravidlo zdvihnutej ruky, dodržiavanie dvoch základných myšlienok, či Ninja tipy. Využívanie nálepiek pomohlo zvládnuť prácu v skupinách a v mnohých prípadoch efektívne umocnilo vhodné správanie.

 

Efektívnosť vyučovania anglického jazyka je možné zvýšiť GE systémom výuřby, ktorý je orientovaný na žiaka a rešpektuje jeho individuálne osobitosti, rozvíja jeho komunikačné kompetencie, má činnostný a dynamický charakter a pozitívny motivačný účinok.

 

Kompletná správa z výskumu je k dispozícii pre univerzity a vzdelávacie inštitúcie na vyžiadanie u organizátora výskumu. 

 

Organizátor výskumu: IALF, o. z., kontaktný formulár

Výskum a autor správy: Mgr. A. Šebánová, aktívna ped. prax 16r.

Text/článok je možné použiť/zdieľať s uvedením zdroja (Genki.sk).

Samotné fotografie je zakázané použiť a šíriť.

 

GE SOFTVÉR (s odporúčateľskou doložkou Min. školstva) je skvelý výučbový softvér na učenie angličtiny poskytujúci kompletné podklady na vyučovacie hodiny s množstvom variabilných a zaujímavých aktivít. Zakúpením softvéru majiteľ zároveň získava doživotné členstvo vo VIP klube s množstvom ďalších materiálov, hier, tipov a aktuálizácií. 

Softvér (Teacher´s Set) si zakúpite tu. Ak ste členom IALF, uveďte do "poznámky" v objednávke svoje členské číslo a získate ho za bonusovú cenu.

Pre učiteľov a lektorov angličtiny sa organizujú workshopy vedené autorom softvéru.